Forskrift om tilsyn i bygninger, områder, virksomheter m.m., Askim kommune, Østfold

DatoFOR-2009-10-22-1308
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse22.10.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskim kommune, Østfold
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort29.10.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om branntilsyn, Askim

Hjemmel: Fastsatt av Askim bystyre 22. oktober 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger, områder og virksomheter, som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter § 13, 1. ledd.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, områder eller virksomheter i kommunen:

-asylmottak
-boenheter for hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende som ikke faller inn under særskilt brannobjekt
-forsamlingslokaler og serveringssteder som ikke faller inn under særskilt brannobjekt
-båtopplag
-campingplasser.

Andre bygninger, områder eller virksomheter kan etter en risikovurdering omfattes av forskriften.

Gjennomføring av risikovurdering og fastsetting av hvilke objekter som omfattes av forskriften delegeres til brannsjefen.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger i områder som følger av § 2 kan gjennomføres der hvor tilsynsmyndigheten vurderer behov, og med den frekvens som tilsynsmyndigheten bedømmer nødvendig dog minst ett tilsyn hvert 4. år.

Tilsynsmyndigheten skal varsle eier og/eller bruker i god tid før tilsynet, med mindre det er mistanke om overhengende fare.

Den som utfører tilsynet skal vurdere forhold som har betydning for brannsikkerheten, herunder forhold som kan påvirke sannsynligheten for brann og tiltak for å begrense konsekvensene ved en eventuell brann.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret delegeres til brannsjefen.

§ 5.Pålegg

Brannsjefen kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av brannsjefen etter delegert myndighet, kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft omgående.