Forskrift om nedgravde oljetanker, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-10-22-1607
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse22.10.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Molde

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 22. oktober 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Molde kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Molde kommune med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.