Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Nannestad kommune, Akershus

DatoFOR-2009-10-28-1420
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort03.12.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Nannestad

Hjemmel: Fastsatt av Nannestad kommunestyre 28. oktober 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes:

Besitter: Den som produserer næringsavfall.

Næringsavfall: Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

§ 3.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av avfallet.

§ 4.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

Gebyret skal samlet dekke kommunens kostnader med tilsyns- og kontrollordningen.

For tilsyn utført av kommunen skal det betales gebyr(er) etter medgått tid. Timesats fastsettes årlig ved budsjettbehandlingen og vil framgå av kommunens betalingsregulativ.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 6.Tilsynsrapport

Kommunen skal utarbeide en tilsynsrapport i etterkant av tilsynet.

§ 7.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

Bedrifter som er miljøsertifisert fritas for gebyrordningen.

§ 8.Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.