Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse, murgårder med trebjelkelag, samt omsorgsboliger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2009-10-29-1421
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse03.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-22-913
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort03.12.2009   kl. 14.40
Rettet26.04.2012 § 8.
KorttittelForskrift om tilsyn i brannobjekter, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 29. oktober 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonslovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir den lokale tilsynsmyndighet slik den følger av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, rett til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse, murgårder med trebjelkelag samt omsorgsboliger.

§ 3.Definisjoner

Områder med tett trehusbebyggelse dokumenteres og avgrenses i kommunens til en hver tid gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse.

Med begrepet murgårder med trebjelkelag menes det gårder på mer enn to etasjer, oppført i hulmur og med trebjelkelag, som hovedsakelig er oppført mellom år 1875 og år 1930.

Med omsorgsboliger menes bofellesskap som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål og som er bygget med omsorgsstandard (utvidet livsløpsstandard).

§ 4.Tilsyn

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i medhold i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med forskrifter følges. Tilsynet omfatter også eventuell oppfølging etter tilsynet. Formålet med tilsynet er å avdekke manglende brannsikkerhet i aktuelle brannobjekter for å bidra til å forebygge brann.

§ 5.Gjennomføring av tilsynet

Tilsyn med bygninger og eiendommer som følger av § 2 skal gjennomføres i samsvar med forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om forebyggende tiltak og tilsyn.

§ 6.Sikringstiltak og pålegg

Den lokale tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Samtidig oppheves forskrift 22. juni 2005 nr. 913 om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.