Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Hole kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-11-02-1918
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort19.09.2013   kl. 15.45
KorttittelForskrift om slamtømming mv., Hole

Hjemmel Fastsatt av Hole kommunestyre 2. november 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og lignende virksomheter i Hole kommune.

§ 2.Definisjoner
-Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
-Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige forurensninger og partikler.
-Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp.
§ 3.Pålagt tømming

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av slamavskillere. Denne skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen.

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle ekstratømminger av slamavskillere. All tømming skal utføres av firma som har tilstrekkelig kompetanse.

§ 4.Tømmehyppighet

Følgende tømmehyppigheter gjelder:

-For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år.
-For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år.
-For alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år.
-For tette tanker: Etter behov, men ikke sjeldnere enn hvert 2. år for boligbebyggelse og hvert 4. år for fritidsbebyggelse.

Dersom utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

§ 5.Tømmegebyr

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke kommunens kostnader med innsamling og behandling. Gebyr betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter type og størrelse på slamavskiller. Gebyrsatsene framgår av kommunens gebyrregulativ.

§ 6.Fakturering

Kommunen fakturerer abonnent for ordinær tømming av slamavskillere i henhold til § 4.

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger av slamavskillere skjer fra utførende firma til abonnent.

§ 7.Gjennomføring av tømming

Det gis varsel fra utførende firma om når tømming av slamavskillere skal foretas.

Tømming av tette tanker og ekstratømminger av slamavskillere skjer etter bestilling til kompetent firma fra abonnent. Kommunen skal ha kopi av tømmekvittering. Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som dekker dette.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass.

§ 8.Abonnentens plikter

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen.

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er sikret.

§ 9.Unntak

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

§ 10.Klage

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan påklages. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan ikke påklages.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.