Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hole kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-11-02-1919
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-16
Kunngjort19.09.2013   kl. 15.45
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Hole

Hjemmel: Fastsatt av Hole kommunestyre 2. november 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6 og § 12-16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

§ 4 til § 10 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften. De bestemmelsene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13 som ikke er i strid med denne forskriften, gjelder fortsatt.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til utslipp fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune, slik at hensynet til vannmiljø og brukerinteresser ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Hole kommune, som ikke er tilkoplet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

Det vises også til:

-Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).
-Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker i Hole kommune.
§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

-Avløpsanlegg: Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
-Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig).
-Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
-Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Toalettavløp er ikke inkludert.
-Tot-P: Total fosfor.
-BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann.
-TKB: Termotolerante koliforme bakterier.
-Personekvivalent, (pe): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person.
-Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern).
-ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.
-Steinsfjordens nedbørfelt: Avgrensninger som vist på kart, vedlegg 1.
§ 4.Krav til planlegging

Ved søknad om utslippstillatelse skal kommunens søknadsskjema benyttes. Alle vedlegg som er angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges søknaden i den grad de er relevante.

Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Kommunen kan kreve at det før utslippstillatelse gis skal utarbeides en samlet avløpsplan for området der det omsøkte anlegget ligger. Kommunen bestemmer områdets avgrensing. Kommunen kan kreve at det etableres fellesløsning for hele eller en del av området.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres av fagkyndig at drikkevannet ikke vil bli påvirket av utslippet. Alle drikkevannskildene skal avmerkes på situasjonsplan.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

§ 5.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi.

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)
BOF5<25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %)

I Steinsfjordens nedbørfelt stilles det i tillegg krav til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være < 1 000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. Også andre steder der det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, fiske etc.) eller spesielt følsomme resipienter som blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier.

§ 6.Godkjente renseløsninger

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av fagkyndige.

Følgende renseløsninger kan godkjennes:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon – små avløpsanlegg». Skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget.
-Våtmarksfilter med forfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Minirenseanlegg for hytter skal være testet for minst 6 måneder uten tilførsel av avløpsvann til anlegget.
-Tett tank. Godkjennes bare for toalettavløp, og bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tankvolum skal være minimum 6 m³ for helårsboliger og 3 m³ for fritidsboliger. Utføres i henhold til NS–1545.
-Biologisk filter. Godkjennes bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Sandfilter. Godkjennes bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget kan bare benyttes til gråvann. Utføres i henhold til beskrivelse i www.avlop.no.

Annen renseløsning kan også vurderes. Det må i søknaden dokumenteres at denne oppfyller rensekravene.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Filterpose istedenfor slamavskiller godkjennes bare for eksisterende fritidsbebyggelse, bare for gråvann og bare der det ikke er mulighet for atkomst med slamtømmeutstyr.

§ 7.Utslippssted

Utslippssted plasseres slik at brukerkonfliktene blir minst mulige.

Følgende metoder for utslipp etter rensing kan tillates:

-Utslipp til overflateresipient med årssikker vannføring. (Jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Ved utslipp til innsjø eller tjern skal utløpet være minst 1,5 m under laveste vannstand. Det tillates å kople utløpsledning til samleledning for jordbruksdrenasje dersom denne har akseptabel standard og munner ut i resipient med årssikker vannføring.
-Infiltrasjon i grunnen. Dette forutsetter at løsmassene har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Kravene i § 4 foran om at den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse gjelder.
§ 8.Krav til utførelse

Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.

Det skal være mulighet for prøvetaking på utløp på alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg.

§ 9.Krav til drift, vedlikehold og kontroll

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Eier er ansvarlig for dette.

Eiere av alle anlegg bortsett fra sandfilter og tett tank skal inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller firma som etter Hole kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse. Avtalen skal oppfylle kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3. Utkast til avtale skal vedlegges søknad om utslippstillatelse. Firma som har drifts- og vedlikeholdsavtale skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal i tillegg til kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3, minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultat av eventuelle vannprøver.

Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

Ved alle anlegg unntatt lukkede infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen tas representativ stikkprøve på utløp minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, skal det også tas prøve som analyseres på TKB. Første prøve skal tas når anlegget er nytt. For sandfilteranlegg som ikke har drifts- og vedlikeholdsavtale, skal tilsvarende prøve tas av firma som etter Hole kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

For filteranlegg skal filtermasse skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

§ 10.Kommunens tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

§ 11.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2010.

§ 12.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010.