Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Rakkestad kommune, Østfold

DatoFOR-2009-11-05-1396
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort26.11.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om mindre avløpsanlegg, Rakkestad

Hjemmel: Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 5. november 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

§ 1 til og med § 10 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriften § 12-6. § 11 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriftens § 12-16. § 4 til §10 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften. De bestemmelsene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13 som ikke er i strid med denne forskriften, gjelder fortsatt.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til utslipp fra mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Rakkestad kommune, som ikke er tilkoplet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig). 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Toalettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P: Total fosfor. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 

Personekvivalent, (pe): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp.

§ 4.Krav til planlegging

Ved søknad om utslippstillatelse skal kommunens søknadsskjema benyttes. Alle vedlegg som er angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges søknaden i den grad de er relevante.

Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Kommunen kan kreve at det før utslippstillatelse gis skal utarbeides en samlet vann- og avløpsplan for området der det omsøkte anlegget ligger. Kommunen bestemmer områdets avgrensing.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres av fagkyndig at drikkevannet ikke vil bli påvirket av utslippet. Alle drikkevannskildene skal avmerkes på situasjonsplan.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

§ 5.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi.

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P< 1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
BOF5< 25 mg/l. (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)

Der det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, bading, fiske etc.) som blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (etterpolering) eller nektes utslipp.

§ 6.Godkjente renseløsninger

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. All dokumentasjon skal være på norsk.

For anlegg > 21 pe (tilsvarer 7 boenheter) vurderes renseløsning av kommunen i hvert enkelt tilfelle. For anlegg < 21 pe godkjennes følgende renseløsninger:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg». Skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget.
-Våtmarksfilter med forfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.
-Tett tank. Godkjennes bare for toalettavløp, og bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Alarmen skal til enhver tid være tilknyttet den/de (firma) som ufører tømming for Rakkestad kommune. Tankvolum skal være minimum 6 m³ for helårsboliger og 3 m³ for fritidsboliger. Utføres i henhold til NS-1545.
-Biologisk filter. Godkjennes bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Sandfilter. Godkjennes bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget kan bare benyttes til gråvann. I enden av sandfiltergrøft skal det være tilgjengelig kum for utløpsprøve. Utføres i henhold til beskrivelse i www.avlop.no. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.

Alternative renseløsninger kan vurderes i det enkelte tilfellet.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Filterpose istedenfor slamavskiller godkjennes ikke.

§ 7.Utslippssted

Utslippssted plasseres slik at brukerkonfliktene blir minst mulige.

Følgende metoder for utslipp etter rensing tillates:

-Utslipp til overflateresipient med årssikker vannføring. (Jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann.) Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid. Det tillates å kople utløpsledning til samleledning for jordbruksdrenasje dersom denne har akseptabel standard og munner ut i resipient med årssikker vannføring.
-Infiltrasjon i grunnen. Dette forutsetter at løsmassene har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Kravene i § 4 foran om hydrogeologisk kompetanse gjelder.
§ 8.Krav til utførelse

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.

Det skal være mulighet for prøvetaking på utløp på alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Eier er ansvarlig for dette.

Eiere av alle anlegg bortsett fra sandfilter og tett tank skal inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller firma som etter Rakkestad kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse. Avtalen skal oppfylle kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3. Utkast til avtale skal vedlegges søknad om utslippstillatelse. Firma som har drifts- og vedlikeholdsavtale skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal i tillegg til kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3, minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultat av eventuelle vannprøver.

Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

Ved alle anlegg unntatt lukkede infiltrasjonsanlegg skal det som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen tas representativ stikkprøve på utløp minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Første prøve skal tas når anlegget er nytt. For sandfilteranlegg som ikke har drifts- og vedlikeholdsavtale, skal tilsvarende prøve tas av firma som etter Rakkestad kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

For filteranlegg skal filtermasse skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

§ 10.Kommunens tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

§ 11.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2009 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2009. Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt.

§ 12.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010.