Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nes kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-11-05-1820
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort14.01.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Nes

Hjemmel: Fastsatt av Nes kommunestyre 5. november 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrifta er å motvirke forurensing og helseproblem i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrifta gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensingsloven.
c)Tettbygd strøk: Husklynge med mer enn 7 bolig- og/eller hytteenheter der avstanden enhetene seg imellom ikke overstiger 100 meter.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre noe annet følger av forskriftas § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være lov:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)brenning av reint trevirke i vedovn.
c)brenning av avispapir og lignende i vedovn hjemme eller på hytta.
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.
e)Sankthansbål i innmark.
f)ranke- og flatebrenning i jord- og skogbruket (må meldes til lokalt brannvesen).
g)halmbrenning i jordbruket, der naboer er varslet på forhånd, skal skje på våren.
h)øvelsesbrenning for brannvesenet. Det blir satt som vilkår at brannobjekt i forkant av øvinga blir miljøsanert samt at det skal være gitt tillatelse til riving fra kommunen. For annen øvelsesbrenning skal det benyttes reint trevirke.

Unntakene a-h fritar ikke den ansvarlige fra generell aktsomhet jf. brannlova § 5, og bestemmelsen om bålforbud i tida 15. april-15. september jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrifta blir holdt.

§ 8.Klage

Vedtak truffet etter denne forskrift kan påklages etter gjeldende bestemmelser.

§ 9.Straff

Brudd på denne forskrifta kan føre til straffeansvar jf. forurensingslovens § 78.

§ 10.Iverksetting

Denne forskrifta trer i kraft fra 1. januar 2010.