Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2009-11-26-1471
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-16-1527
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Sarpsborg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 26. november 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
3.Forskrift 26. november 2009 nr. XX om vann- og avløpsgebyrer, Sarpsborg kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (tekniske og administrative bestemmelser)
-Den til enhver tid gjeldende VA-standard, for Sarpsborg kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester Sarpsborg kommune (heretter kalt SK) leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom, der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett, slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Eier av egen boenhet og/eller næringsenhet.
-Ansvarlig for felles vannpost for fritidsbolig med vannmåler. 

Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. De faste kostnadene knyttes til kapitalkostnader for nyanlegg. En abonnent med stort vannforbruk legger beslag på en større andel av kapasiteten i VA-anlegget enn en abonnent med et lite forbruk. Dette gjenspeiles i abonnementsgebyrets størrelse for den enkelte brukerkategori, slik det fremgår av gebyrforskriftens § 6. 

Boenhet: En boenhet består av ett eller flere rom og er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer. En boenhet har egen atkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig, samt tilgang til kjøkken og WC. 

Bruksareal (BRA) etter Matrikkel og NS-3940:

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor bygningens omsluttede vegger og tak
-Fri høyde over gulv må være minst 1,9 m.

For detaljer se Utregning av bruksareal iht. NS-3940. 

Beregnet areal: Beregnet areal fremkommer ved at bruksarealet i hver etasje multipliseres med en beregningsfaktor i forhold til bruksverdi. 

Beregningsfaktorer:

Kjellerplan: 0,2

Underetasjeplan: 0,5

Etasjeplan: 0,6

Loftsplan: 0,3

Hovedplan: 1,0 

Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her;

a)endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet
b)å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler
c)annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller b når ombyggingen fører til at leilighet må fravikes. 

Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del, som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyrpliktig enhet: Bygg som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning. 

Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i Gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i bystyret. 

Kombinerte bygg (næringsvirksomhet + bolig): Kombinerte bygg består av en eller flere boenheter og en eller flere næringsenheter. 

Næringsenhet: Et selvstendig lokale/egen enhet, som er benyttet til næringsvirksomhet. 

Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Privat stikkledning: Ledning som strekker seg fra og med anboringsklammer og/eller grenrør på kommunal hovedledning til abonnent. 

Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Vannpost: Med vannpost i denne sammenheng menes punktuttak av vann fra offentlig nett uten at det er tilknyttet bygning. Vannposten er ment å betjene en gruppe brukere med felles behov for vann, f.eks. hyttefelt, kaianlegg etc. 

Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for abonnenter med vannmåler (vannmålergebyr, gebyr for oppmøte)
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Etter lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter er eier/fester av eiendom pliktig til å betale engangsavgifter (engangsgebyr) for tilknytning.

Engangsgebyr skal betales:

-ved bebygd eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning dersom tilknytningen medfører ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet eller krevd tilknyttet kommunalt ledningsnett, jf. § 3. Eiendom med vannmåler betaler gebyr for vann- og avløp etter målt forbruk fra det tidspunkt vannledning tas i bruk. Der vannpost er en del av en næringsvirksomhet f.eks. på en marina, faller abonnementsgebyr og forbruksgebyr innenfor næringsvirksomheten.

Størrelsen på abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Alle abonnenter i én kategori betaler et like stort fast beløp, som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring/offentlig virksomhet:

Betales, i forhold til siste registrerte årsforbruk, av alle abonnenter som driver næringsvirksomhet/offentlig virksomhet. Ved nybygg vil det for første år legges til grunn et antatt forbruk, som er gjenstand for avregning det påfølgende år.

De ulike kategoriene er: 

ÅrsforbrukAntall faste deler
Kategori 1:0-500 m³1
Kategori 2:501-2500 m³3
Kategori 3:2501-10 000 m³10
Kategori 4:10001-50 000 m³15
Kategori 5:> 50 000 m³25
-Abonnementsgebyr i kombinerte bygg

Betales pr. boenhet og pr. næringsenhet. Næringsenhet belastes etter ovenstående tabell.

-Abonnementsgebyr for fritidsbebyggelse med vann fra felles vannpost

¼ abonnementsgebyr pr. fritidsbolig/hytte.

-Abonnementsgebyr for fritidsbebyggelse med felles vannpost med vannmåler

Betales pr. vannpost.

-Abonnementsgebyr for øvrige abonnenter

Betales pr. boenhet/fritidsbolig/hytte. 

Forbruksgebyr

Alle nye tilknytninger fra og med 1. januar 2010, inkl. fritidsboliger og vannposter, betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler. Abonnent som har installert måler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Fritidsbebyggelse som betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk med vann på egen tomt eller innlagt vann, betaler ½ forbruksgebyr og de med vann fra felles vannpost betaler ¼ forbruksgebyr.

For eiendommer med meldepliktige/søknadspliktige basseng skal forbruksgebyret beregnes på grunnlag av faktisk (målt) forbruk.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert forbruk basert på beregnet areal og pris pr. m³ .

For eiendommer uten vannmåler stipuleres et forbruk av vann og/eller avløp som følger:

0-60 m² beregnet areal:125 m³ vannforbruk
61-150 m² beregnet areal:200 m³ vannforbruk
151-200 m² beregnet areal:250 m³ vannforbruk
201-250 m² beregnet areal:350 m³ vannforbruk
251-300 m² beregnet areal:450 m³ vannforbruk

For eiendommer med areal over 300 m² , svares et gebyr etter 600 m³ vannforbruk med et tillegg på 2 m³ pr. m² som overstiger et areal på 300 m² .

Alle areal avrundes til nærmeste m² .

For eiendom med flere gebyrpliktige enheter, er det arealberegning pr. bygg som skal danne grunnlag for beregning av stipulert forbruk.

For alle abonnenter, som er tilknyttet offentlig vann og avløp, gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, jf. § 9.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Gebyr for abonnenter med vannmåler/krav til bruk av vannmåler 

Vannmålergebyr

Skal betales av alle abonnenter som har vannmåler eid av kommunen. Kostnadene dekker drift, vedlikehold og regelmessig utskifting av vannmåleren, som er kommunens ansvar. Gebyret skal ikke betales av næringsabonnenter med privat vannmåler. 

Oppmøtegebyr

Oppmøtegebyr skal betales av abonnenter når forbruket ikke er avlest og meldt inn til kommunen og kommunen har sendt ut en representant til å lese av forbruket.

Oppmøtegebyr skal også betales av abonnenter når kommunens representant ved varslet oppmøte ikke får tilgang til vannmåleren.

Gebyrenes størrelse fastsettes av bystyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Installasjon, bruk og leie av vannmåler

1.Anskaffelse av måler til bolig, fritidsbolig og vannpost bekostes av kommunen og er kommunens eiendom. Abonnenter leier måleren av kommunen.
2.Anskaffelse av måler til eiendommer med meldepliktige/søknadspliktige basseng bekostes av kommunen og er kommunens eiendom. Dersom den gebyrpliktige ikke selv anskaffer og installerer vannmåler kan dette utføres av SK. Utgiftene belastes den gebyrpliktige.
3.Installasjon og avlesning er abonnentens ansvar og kostnadene dekkes av abonnenten.
4.Anskaffelse av måler til industri-/næringsbygg bekostes av den gebyrpliktige. Dersom den gebyrpliktige ikke selv anskaffer og installerer vannmåler kan dette utføres av SK. Utgiftene belastes den gebyrpliktige.
5.SK bestemmer type, størrelse og plassering av måleren.
6.Den gebyrpliktige skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Måleren skal være frostbeskyttet. Blir en måler borte eller skadet skal dette omgående meldes til SK. Utgiftene til eventuelt ny måler/reparasjon/montering belastes den gebyrpliktige. I tillegg faktureres et skadegebyr tilsvarende oppmøtegebyr.
7.Installasjon, vedlikehold, flytting, bytting eller fjerning av måler skal foretas av autorisert rørlegger. Ved nybygg skal måler monteres og avleses før vannledning tas i bruk. Midlertidig plassering tillates før endelig plassering. Abonnent må likevel påse at måler er beskyttet mot mekanisk påkjenning, frost etc. Autorisert rørlegger forestår all flytting av måler.
8.Plomberte målere kan kun åpnes av SK eller under oppsyn av SK.
9.Blir en plombe brutt, kan SK fastsette vannforbruket for vedkommende termin etter skjønn. I tillegg faktureres et skadegebyr tilsvarende oppmøtegebyr.
10.Abonnenten plikter hvert år å registrere og melde forbruket til kommunen. Ved manglende avlesning og innmelding av forbruket til kommunen kan SK sende ut en representant til å lese av forbruket. Utgiftene til avlesning belastes den gebyrpliktige i form av oppmøtegebyr.
11.Alle nye tilknytninger skal montere vannmålerkonsoll og vannmåler før første tappested og med slusekran før og etter konsollen.
12.Ved seksjonerte bygninger skal det installeres en vannmåler per seksjon.
13.Der vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten samtykke av SK.
14.SK kan enten på eget initiativ eller etter skriftlig søknad fra den gebyrpliktige foreta kontroll av måleren. Viser kontrollen en feilmåling på større enn 5 %, utføres justering, eventuelt utskiftning uten utgift for den gebyrpliktige. Viser kontrollen at feilmålingen er mindre eller lik 5 % skal den gebyrpliktige, når kontrollen er krevd av ham, dekke kommunens kostnader ved kontrollen i tillegg til kontrollgebyr tilsvarende oppmøtegebyr. Ved feilmåling mindre enn 5 %, foretas ingen justering av årsgebyret. Dersom feilmålingen er større enn 5 % og feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres forbruksgebyret for den periode det er tvist om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er påvist og etter at denne er utbedret. Se for øvrig § 12.
15.Når det gjelder industri- og næringseiendommer har den gebyrpliktige selv ansvaret for at målerne blir kontrollert/kalibrert etter de til enhver tid gjeldende krav leverandøren av måleren setter, dog minimum hvert 3. år. Dokumentasjon av kontrollen skal oversendes kommunen.
§ 8.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Abonnenten skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes abonnenten.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig skal Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg, jf. I. Generelle bestemmelser, følges.

§ 9.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp beregnes ut fra separate mengdemålinger av avløpet.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene. Tilleggets størrelse fastsettes etter avtale eller, hvis avtale ikke kommer i stand, av hovedutvalget.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7 fjerde ledd. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74, og kostnadene belastes abonnenten.

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg og sanitæranlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan forbruket faktureres etter stipulert forbruk for perioden fra angitt frist til forholdet er utbedret. Dersom lekkasjevannet er registrert med måler, faktureres abonnenten for det registrerte forbruket. Stipulert forbruk er minimum 3 m³ /time, dvs. tilsvarende vannmengde som lekker gjennom hull av blyanttykkelse ved 5 bars trykk. Avregnes pr. døgn.

Der lekkasjevannet beviselig belaster kommunens avløpsnett, kan også forbruksgebyr for avløp avkreves.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling før byggearbeidene igangsettes. Tilsvarende betales også abonnementsgebyr fra denne dato.

Arbeider som krever byggetillatelse, herunder gravings- og fyllingsarbeider, må ikke igangsettes før gebyret er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 eller melding etter § 84 eller § 85.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas minimum én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Ved nybygg vil det for første år legges til grunn et antatt forbruk, som er gjenstand for avregning det påfølgende år. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Opphør/fritak/tilbakebetaling

For eksisterende abonnenter opphører abonnement kun hvis vannet stenges på hovedledning/klave. Krav om stenging gjøres gjeldende selv om eiendommen ikke er tilknyttet, jf. § 3. Fritak for forbruksgebyret gis kun hvis stikkledning er plugget og plombert. Ved eiendommer med flere boenheter, hvor vannet til den enkelte enhet ikke kan stenges separat, kan det ikke gis fritak for en enkelt boenhet.

Stenging på hovedledning/klave skal utføres for eiers regning av autorisert rørlegger og skal meldes til SK. Plombering/åpning foretas av SK.

Tilbakebetaling av gebyr kan gis på bakgrunn av skjønn etter søknad ved følgende tilfeller:

1.Feil innbetalt vann- og avløpsgebyr tilbakebetales for inntil 3 år etter foreldelseslovens regler, dersom abonnenten har betalt feil gebyr.
2.Feil innbetalt vann- og avløpsgebyr som følge av feil måling, tilbakebetales for inntil 3 år etter foreldelseslovens regler.
§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 15.Klage

Avgjørelser som er enkeltvedtak etter denne forskriften følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Gebyrenes størrelse vedtas av bystyret, jf. forvaltningslovens kap. VII. Dette er ikke å anse som enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. juni 2005 nr. 1527 om vann- og avløpsgebyrer, Sarpsborg kommune, Østfold.

Gebyrer i medhold av forskriften blir å beregne med virkning fra 1. januar 2010.