Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Utsira kommune, Rogaland

DatoFOR-2009-11-26-1777
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1989-01-18
Gjelder forUtsira kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort07.01.2010   kl. 16.45
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Utsira

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Utsira kommunestyre 26. november 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner  

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom registrert i grunnboken, tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, herunder seksjoner av eiendom.
-Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. 

Abonnementsgebyr: Årsgebyret skal dekke deler av kommunens kostnader for vann- og//eller avløpstjenester. For eiendommer med mer enn en enhet betales abonnementsgebyret for hver selvstendig boenhet eller bruksenhet/næringsenhet. 1 stk. hybelleilighet mindre enn 55 m² og anneks i tilknytning til bolig inngår i boligens abonnementsgebyr, selv om hybelen og annekset tilfredsstiller kravene til selvstendig boenhet.

Dersom det ikke er montert vannmåler i alle enheter vil regningen bestå av x-antall ganger abonnementsgebyr etter antall enheter + forbruksgebyr.

Dersom det er montert vannmåler i alle enheter vil regningen for hver enhet bestå av 1 stk. abonnementsgebyr + forbruksgebyr.

Regning sendes til den som er registrert som abonnent.  

Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Eiendom: Eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer, for eksempel gnr. 00 bnr. 01 snr. 01. 

Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Selvstendig boenhet: Selvstendig boenhet er boenhet med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel, uavhengig av størrelse. 

Stipulert forbruk Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning/stenging
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr).
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning og stenging

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett, eller ved første gangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Årsgebyret skal beregnes fra og med det året tilknytning finner sted. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 7.Vannmåler

For installasjon, bruk, gjelder bestemmelser for bruk av vannmåler. Kostnader til innkjøp, installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg, ledning og måler m.m. innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 10.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning. Arbeider som krever rammetillatelse/tiltak (byggetillatelse) - herunder graving og fylling - må ikke settes i gang før gebyret er betalt.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Avlesning av målt vannforbruk foretas minst én gang pr. år. Forbruksgebyret betales àkonto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett eller at huset ikke er bebodd eller under rehabilitering. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 11.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 12.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret.

§ 13.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 18. januar 19891 for vann- og kloakkavgifter, Utsira kommune, Rogaland.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.