Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Lørenskog kommune, Akershus

DatoFOR-2009-12-02-1562
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse02.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2007-11-01-1245
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om gebyr fyrverkeritilsyn, Lørenskog

Hjemmel: Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 2. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Hjemmel og formål

Denne forskrift er fastsatt av Lørenskog kommunestyre i medhold av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Forskriften skal bidra til at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med slik handel.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Lørenskog kommune.

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og for tilsyn med slik handel.

§ 3.Gebyrsatser

Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Det kan fastsettes gebyr for:

-behandling av søknad om tillatelse (ordinært gebyr)
-gjennomført tilsyn/kontroll, og
-gebyr for egenmelding.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 1. november 2007 nr. 1245 om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III, og IV og gjennomføring av tilsyn, Lørenskog kommune, Akershus.

§ 5.Overgangsbestemmelser

Gebyrsatsene slik de framkommer i opphevet forskrift 1. november 2007 nr. 1245 kommer til anvendelse i 2009 for behandling av søknader om handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med slik handel.