Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2009-12-03-1474
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2012-02-09-232
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort10.12.2009   kl. 16.50
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Fredrikstad

Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til og med § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften så langt det ikke er gitt strengere bestemmelser i denne forskriften. Endret ved forskrift 9 feb 2012 nr. 232.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold og tekniske løsninger knyttet til nybygging, vesentlig utvidelse eller rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Fredrikstad kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Fredrikstad kommune, med utslipp mindre enn 50 pe.

§ 3.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. 

Gråvann: Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P: Total fosfor (summen av alle fosforforbindelser P). 

Ortofosfat: Løst fosfor (PO4 3- ). 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier fra mennesker eller dyr, herunder mulig innhold av sykdomsfremkallende mikroorganismer (bakterier, virus parasitter). 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg kan være både grunnvann og overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 124-2002. 

Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. 

NS-EN-12566-3:2005 + A1:2009 + NA:2009: Norsk versjon (juli 2009) av den europeiske standarden: «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe) - Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet» 

Vannkilde: Med vannkilde menes råvannskvaliteten både i forhold til innløpskonsentrasjonen til renseanlegget og som vannforsyningskilde på egen eller berørte eiendommer.

§ 4.Krav om utslippssøknad/dokumentasjonskrav

Etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig i henhold til Forurensningsforskriftens § 12-4. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

I tillegg til punktene a-i under § 12-4, første ledd, kan kommunen kreve informasjon (inkl. vannanalyser) om vannkilden.

Ved søknad om utslippstillatelse fra infiltrasjons-, filterbed- og sandfilteranlegg skal prosjekteringsdokumentasjon medfølge (i tillegg til kravene i forurensningsforskriftens § 12-4, første ledd punktene a-i).

Ved søknad om utslippstillatelse fra minirenseanlegg skal følgende dokumentasjon vedlegges (i tillegg til kravene i Forurensningsforskriftens § 12-4, første ledd punktene a-i):

-Dokumentasjon på at anlegget har bestått testprogram i henhold til kravene i NS-EN-12566-3:2005 + A1:2009 + NA:2009, inkludert dokumentasjon på at oppnådde renseresultater i testprogrammet for Tot-P og BOF5 for den aktuelle anleggstypen tilfredsstiller kravene i § 6.
-Kopi av service/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak (jf. § 9) i henhold til vedlegg 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften.

For anlegg med infiltrasjon i stedlige masser, eller hvor det ellers er allment akseptert at det er problematisk å kunne ta representative utslippsprøver, skal oppnåelse av rensekrav dokumenteres ved utslippssøknaden og omfatte følgende:

-Grunnundersøkelse
-Hydraulisk kapasitet
-Infiltrasjonskapasitet
-Løsmassenes egenskaper som rensemedium
-Risikovurdering (risiko for forurensning).

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2.

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom kommunen i plan har fastsatt at hytter skal tilknyttes offentlig avløpsnett, jf. plan- og bygningsloven § 30-6.

Kommunen kan, med hjemmel i forurensningsloven § 18, gi pålegg om endring eller opphør av lovlig utslipp etter denne forskriften. Dersom et område på et senere tidspunkt blir dekket av kommunalt avløpsanlegg kan kommunen gi pålegg om tilknytning når vilkårene i plan- og bygningsloven § 27-2 er oppfylt.

0Endret ved forskrift 9 feb 2012 nr. 232.
§ 5.Krav til planlegging, prosjektering og utførelse

Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og -klasser i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at de har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at de ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller lukt.

Ved etablering av infiltrasjonsanlegg og filterbedanlegg for sanitært avløpsvann kan kommunen kreve uavhengig kontroll av utførelsen for tiltak i tiltaksklasse 2 eller høyere.

Praktisk utførende personell skal ha ADK1-godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

0Endret ved forskrift 9 feb 2012 nr. 232.
§ 6.Utslippskrav

Avløpsanlegg som slipper ut renset sanitært avløpsvann eller svartvann skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner. 


Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l*
BOF5<25 mg/l*
*Tilsvarer 90 % reduksjon.

Kommunen kan stille krav om risikoreduserende tiltak der hvor særskilte brukerinteresser (fiske, bading, drikkevann, jordvanning, osv.) blir berørt. Et krav om risikoreduserende tiltak kan stilles som et krav til teknisk løsning eller som et krav til hygienisk utslippskvalitet (TKB).

Utslippskravet vurderes oppfylt dersom grenseverdien overholdes i minst to tredjedeler av prøvene og uansett ikke overskride grenseverdien med mer enn 100 %.

Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet minimum gjennomgå rensning iht. godkjente renseløsninger som beskrevet i § 8.

§ 7.Utslippssted

Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser, slik som uttak for drikkevann, næringsvirksomhet eller rekreasjon.

Alle overflate resipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring, jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til drens- eller overvannsledning dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.

Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til grunnen, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold. Dersom utslippet føres til grunnen skal massene ha tilstrekkelig hydraulisk kapasitet.

Ved utslipp til sjø og ferskvann skal utslippet lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand. Ved utslipp til elv eller bekk skal utløpet være dykket ved normal tørrværsavrenning.

§ 8.Godkjente renseløsninger

Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad, jf. § 4 ovenfor. Avhengig av stedlige forhold og anleggets formål er følgende renseløsninger godkjente:

-Minirenseanlegg
-Infiltrasjonsanlegg også jordhauginfiltrasjonsanlegg
-Filterbedanlegg/konstruert våtmark
-Sandfilteranlegg for gråvann
-Prefabrikkerte gråvannsanlegg
-Tett tank for svartvann fra hytter.

Tett tank for gråvann fra hytter kan bare godkjennes i de tilfeller der ikke andre løsninger er mulig. Boliger som i dag har en godkjent tett tank, kan få fornyet godkjenning av denne.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Basert på fremlagt dokumentasjon og stedlige forhold, vil kommunen vurdere om andre renseløsninger for avløpsvann kan godkjennes.

Alle avløpsanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, eller hvor det ellers er allment akseptert at det er problematisk å kunne ta representative utslippsprøver, skal ha godt tilrettelagt mulighet for representativ prøvetaking på utløp. For avløpsanleggene som er unntatt i første setning regnes tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til § 4 å være dokumentasjon på at rensegrad vil bli oppnådd.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Ved bruk av renseløsninger som inkluderer mekaniske komponenter, som krever periodisk ettersyn og vedlikehold, skal anleggseier inngå service/vedlikeholdsavtale med et godkjent foretak.

Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som kvalifisert foretak. Samtlige godkjente foretak skal ha en skriftlig avtale med kommunen. Som grunnlag for å oppnå avtale med kommunen skal foretaket dokumentere intern opplæring av service/vedlikeholdspersonell.

Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå avtaler med annet fagkyndig foretak.

Service og vedlikehold skal som et minimum utføres med følgende tidsintervall:

-Minirenseanlegg: 2 ganger pr. år
-Infiltrasjonsanlegg: 1 gang pr. år
-Filterbedanlegg: 2 ganger pr. år
-Sandfilteranlegg: 1 gang pr. år
-Prefabrikkert gråvannsanlegg (hytter/boliger): 1 gang pr. år/2 ganger pr. år.

Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter (der dette er aktuelt) sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på egne servicerapporter:

-Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres)
-Kjemikaliebeholder kontrolleres, og ev. etterfylles
-Ødelagte deler repareres eller skiftes ut
-Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager
-Kontrollere at innløps- og utløpsdykker i slamavskiller er intakte
-Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes
-Utløpsvannet skal kontrolleres med portabelt instrument (fotometer m/digital skjerm) for ortofosfat
-Kontroll/kalibrering av kjemikaliedosering
-Kontroll/kalibrering av sensorer/instrumenter for styringsparametere
-Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler
-For anlegg med mekanisk lufting i bioreaktor skal lufttilførsel kontrolleres
-Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av overflate på filteret (våtmarksfilter)
-Kontroll av vannivå i filterbedet (våtmarksfilter)
-Kontroll av om det er synlig oppslag/utsig av urenset avløpsvann (infiltrasjonsanlegg)
-Kontroll av vannivå i peilerør (infiltrasjonsanlegg).

Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service.

Dersom portabelt instrument indikerer for høy verdi av ortofosfat, skal nødvendige korrigerende tiltak straks iverksettes. Korrigerende tiltak skal fremkomme på årsrapporten. Når det oppdages funksjonsfeil som har betydning for resipienten, eller brukerinteresser knyttet til denne, skal kopi av servicerapport sendes til kommunen straks. Portabelt instrument skal vedlikeholdes og kalibreres i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Slamavskillere, tette tanker og integrerte slamtanker i renseanlegg skal tømmes i henhold til kommunal tømmeordning og retningslinjer fra leverandøren. Rapportskjema for slamtømming skal fylles ut og oppbevares på egnet sted ved anlegget, for eksempel i styringsskapet.

0Endret ved forskrift 9 feb 2012 nr. 232.
§ 10.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold.

Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema. Ved avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om forholdet.

Kommunen kan pålegge eier å dokumentere utløpskonsentrasjonen ved at det tas prøver av utløpsvannet. Med prøver menes et testprogram. Testprogram skal utarbeides av nøytral fagkyndig i samråd med leverandør.

Kommunen kan ta eller sørge for at det blir tatt prøver av utløpsvannet ved behov. Dette gjennomføres i så fall som risikobasert tilsyn, hvor det legges vekt på status i vannkvalitet i den aktuelle vannforekomsten og anleggstypen.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Det skal analyseres for parametere det er stilt krav til i utslippstillatelsen, og alltid parametrene som fremkommer i § 6. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.

Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utføres i henhold til NORVAR - rapport nr. 082/1997 «Veileder for prøvetaking av avløpsvann».

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Fagkyndig virksomhet i denne sammenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører dette på vegne av kommunen eller eier og som kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse innen prøvetaking og avløpsrensing. Leverandører/produsenter, eller virksomheter i tilknytning til disse, kan ikke utføre pålagt prøvetaking.

Kommunen skal føre oversikt over utført kontroll, med eventuelle avvik.

Årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer og håndtering av avvik.
-Resultater fra analyser med portabelt instrument.
-Vurderinger av nødvendige utbedringer, herunder utskifting av filtermedium.
§ 11.Forholdet til eksisterende utslipp

Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2010 er gyldige inntil disse eventuelt oppheves i enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 18.

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2010. Utslippene kan likevel bestå inntil det gis pålegg om opprydding, enten enkeltvis eller i en politisk godkjent handlingsplan.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.