Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Dyrøy kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-07-1871
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Dyrøy

Hjemmel: Fastsatt av Dyrøy kommunestyre 7. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.