Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Hjartdal kommune, Telemark

DatoFOR-2009-12-09-1565
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHjartdal kommune, Telemark
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om avløpsgebyrer, Hjartdal

Hjemmel: Fastsatt av Hjartdal kommunestyre 9. desember 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse når utslippet skal tilknyttes avløpsanlegg for inntil 2 000 pe (personekvivalenter). Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg inntil 2 000 pe.

§ 2.Definisjoner 

Gebyrpliktig:

Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er tiltakshaver

-som søker tillatelse til utslipp fra avløpsanlegg < 2 000 pe, eller
-som søker mindre endring/omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrpliktig for kontrollgebyr er eier av avløpsanlegg < 2 000 pe. 

Personekvivalenter, pe:

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse.
-endring/omgjøring av utslippstillatelse.

Gebyret gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Gebyret inkluderer saksforberedelse, saksbehandling og kontroll av anlegg under bygging og ferdigkontroll av anlegg.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren.

Blir søknaden avslått, betales halvt saksbehandlingsgebyr.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

§ 4.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr betales for alle eksisterende avløpsanlegg < 2 000 pe der kommunen gjennomfører kontroll.

Samlede kontrollgebyrinntekter skal ikke overstige kommunens kostnader til kontroll og tilsyn av anleggene.

Det kan søkes om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i drift.

Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er behandlet, med forfall 30 dager.

Kommunen sender faktura for kontrollgebyr når kontroll av avløpsanlegg er gjennomført, med forfall etter 30 dager.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller den som er tildelt myndighet i medhold av delegeringsvedtak.

§ 8.Klage

Kommunens enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven og i forurensningsforskriften. Vedtak som kan påklages gjelder søknader om fritak for anlegg som midlertidig ikke er i bruk (§ 4) og eventuelle vedtak om frafall av krav om gebyr (§ 6). Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.