Forskrift om gebyrer etter matrikkelloven, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2009-12-09-1872
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om gebyrer etter matrikkelloven, Søgne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommunestyre 9. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32.

I

1.Etablering av matrikkelenhet
a.Etablering av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 - 100 m² kr 10 000,-
areal fra 101 - 500 m² kr 16 000,-
areal fra 501 - 2000 m² kr 19 000,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa. kr 1 500,-

Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90 % av satsene for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80 % av satsene f.o.m. den 11. tomten.

b.Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 - 500 m² kr 16 000,-
areal fra 501 - 2000 m² kr 19 000,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa. kr 1 500,-

Hvis forretningen gjennomføres uten grensemerking gis det 50  % reduksjon av laveste sats. (Jf. matrikkelloven § 34 og forskriftens § 40).

c.Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 10 000,-

For tilleggsareal større enn 1 daa øker gebyret med 1 500,- per påbegynt daa.

d.Etablering av anleggseiendom

Gebyr som for opprettelse av grunneiendom.

areal fra 0 - 2000 m² kr 25 000,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa. kr 3 000,-

Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate.

e.Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

f.Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.d eller 1.e. + kr 2 000,-.

2.Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises eller saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1 a-f.

3.Grensejustering
a.Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved grensejustering er regelen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering.

5 000,- + 20 kr per m²

b.Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

10 000,- + 25 kr per m²

Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.

4.Arealoverføring
a.Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

12 000,- + 20 kr per m² ved areal opp til 500 m² .

For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt. 1. a. med et påslag på 30 %.

b.Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

16 000,- + 25 kr per m² ved areal opp til 500 m²

For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt 1. d. med et påslag på 30 %.

Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.

5.Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning
For inntil 2 punkt kr 3 500,-
For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 500,-

Maksimalt gebyr ikke høyere enn fullt gebyr etter pkt. 1.

6.Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkt kr 6 000,-
For overskytende grensepunkt, pr. punkt kr 1 500,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter pkt. 1.

7.Registrering av privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

8.Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

9.Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

10.Timepris

For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen kr 1200,-

11.Betalingstidspunkt

Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis.

12.Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

Andre gebyr og priser:

13.Seksjonering

(som før; lovbestemt)

14.Kartdatapriser

(som før; Geovekst priskalkulator)

15.Tidsfrist i saker som krever oppmålingsforretning

Den generelle behandlingstid på 16 uker skal ikke løpe i månedene desember, januar og februar. (Jf. matrikkelforskr. § 18, 3. ledd).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.