Forskrift om husholdningsavfall, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2009-12-09-1883
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse09.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-15-966
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort18.03.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Larvik

Hjemmel: Fastsatt av Larvik kommunestyre 9. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 79, § 83 og § 85.

§ 1.Formål

Forskriften skal regulere de avtalemessige forhold mellom Larvik kommune og abonnentene i kommunen. Forskriften skal også sikre og ivareta kommunens forpliktelser i henhold til lovverket og de til enhver tid gjeldende planer for avfallsområdet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Larvik kommune, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning, som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes en bruksenhet per to hybler. Larvik kommune avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer, herunder godkjent oppsatt campingvogn benyttet som bolig. Med permanent menes her oppstilling på samme oppstillingsområde i 3 måneder eller mer. Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk. Campingvogn på godkjent campingplass er ikke omfattet av denne forskriften (næringsavfall).

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling og transport av avfall fra husholdningene. I tillegg omfatter forskriften innsamling/transport av farlig avfall fra husholdninger, hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kap 11 Farlig avfall.

Forskriften gjelder også avfallsgebyr, og gir bestemmelser om virkeområde og prinsipper for gebyrfastsettelse.

Larvik kommune kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent er eier eller fester av eiendom/bruksenhet som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen/bruksenheten er festet bort for 30 år eller mer skal festeren regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festetiden forlenget slik at den samlede festetiden blir mer enn 30 år. 

Atkomstvei er den vei som renovasjonskjøretøyet bruker for å komme fram til hentestedet. 

Avfall forstås i denne forskrift som kasserte løsøregjenstander eller stoffer (jf. forurensningslovens § 27). Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m.. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Avfallssug er sentrale anlegg for flere husholdninger med nedgravd rørsystem for å suge avfallet fra nedkast til sentrale oppsamlingsenheter. 

Beholder er oppsamlingsenhet for kildesortert avfall. 

Bioavfall er lett nedbrytbart organisk avfall som matavfall, planterester, kaffefilter, teposer og vått husholdningspapir/servietter. Hageavfall inngår ikke i denne fraksjonen. 

Bringesystem er en ordning der publikum selv bringer sitt avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon. 

Delt løsning innebærer at to eller flere abonnenter har felles beholdere for alle avfallsfraksjoner. Beholdervolum per abonnent skal være tilnærmet lik 50 % av volumet i 1-ett standard gebyr. 

Ekstrasekk er til benyttelse ved innlevering av ekstra mengde husholdningsavfall. 

Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall, eller næringsavfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr (jf. avfallsforskriftens § 11-3). 

Fellesløsning innebærer at to eller flere abonnenter har felles beholdere for alle avfallsfraksjoner. 

Fraksjon er de ulike typer som avfallet deles inn i, f.eks. bioavfall, papp/papir, plast, restavfall og glass-/metallemballasje. 

Gjenvinningsstasjon er et betjent og spesielt tilrettelagt område med organisert mottak og oppsamling av sortert avfall. 

Hentested er stedet hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Hentesystem er en ordning hvor kildesortert avfall blir hentet så nær kilden som mulig. 

Husholdningsavfall regnes som avfall fra normal virksomhet i en husholdning. 

Kildesortere betyr å sortere kasserte produkter og emballasje, samt å holde de ulike avfallsfraksjoner separert fra hverandre etter hvert som de oppstår ved kilden. 

Kompostering er en biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang. 

Matavfall er matrester fra vanlige husholdninger. Kaffegrut, teposer, vått husholdningspapir regnes også som matavfall. 

Miljøstasjon er et ubetjent mottak for farlig avfall fra husholdninger. 

Næringsavfall er avfall fra offentlige og private bedrifter, kontorer, industri og lignende. 

Oppstillingsplass er stedet hvor beboere langs en privat atkomstvei har samlet sitt renovasjonsutstyr. 

Plast er plastemballasje fra husholdningen, så som poser, folie, begre, kanner, bokser og flasker av plast. Legges i sekk for plastavfall. 

Renovasjonsordning er kommunens innsamling av husholdningsavfall, samt ev. annet avfall som er med i den samme ordning, for eksempel kvist/hageavfall og juletrær. Ordningen inkluderer både hente- og bringeordning. 

Renovasjonsutstyr innbefatter beholdere m/lokk og hjul, sekk for plastavfall, biokurver, bioposer og ekstrasekk. 

Renovatør er kommunens utførende representant av renovasjonsordningen. 

Restavfall er den delen av husholdningsavfallet som ikke sorteres til annen gjenvinning, men som bearbeides og energigjenvinnes i prosessindustrien. 

Sekk for plastavfall er perforert (hullet), og med påtrykt tekst/informasjon om hva sekken kan inneholde. 

Returpunkt er et lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor det kan leveres glass-/metallemballasje. Ved mange returpunkt kan det også leveres klær og tekstiler. 

Transportvei er vei for manuell transport av beholder og sekk fra hentestedet og til renovasjonskjøretøyet. 

Tømmefrekvens er antall tømminger (hentinger) innenfor et gitt tidsrom.

§ 4.Kommunal innsamling av avfall 

Lovpålagt innsamling av husholdningsavfall

I Larvik kommune er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6, om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Alle eiendommer mv. som faller innenfor § 2 omfattes av denne renovasjonsordningen. 

Fritak

Larvik kommune kan, etter grunngitt søknad i forkant, gi dispensasjon når eiendommen ikke vil være bebodd i en sammenhengende periode på minimum 6 måneder.

Hytter/fritidsboliger med 1/2-årig renovasjon kan også få fritak, men her må søknaden i tillegg dokumenteres med bilder eller annet som viser ombygging, kondemnering, ubeboelig eller annet.

Fritak kan ikke gis til abonnenter som er i en fellesløsning eller har delt løsning.

Det å eie både boligeiendom og fritidseiendom i samme kommune er ikke fritaksgrunn.

Larvik kommune kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av avfallet. Dette for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Uten skriftlig tillatelse fra kommunen kan ingen samle inn husholdningsavfall i Larvik kommune. 

Farlig avfall

Larvik kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger med mengder farlig avfall under grensen som til enhver tid gjelder etter avfallsforskriften kap. 11. 

Eierskap til avfallet

Eierskap og disposisjonsrett til avfallet overføres fra abonnent til kommunen i det renovatør henter avfallet på hentestedet.

§ 5.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjonsordning. Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg, eller til annen godkjent sluttbehandling, med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

§ 6.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal renovasjonsordning plikter å kildesortere avfallet etter gjeldende regler, og i de avfallsfraksjoner Larvik kommune etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal renovasjonsordning, kan bli sortert/kontrollert av Larvik kommune. Abonnenten er selv ansvarlig for å makulere konfidensielt avfall.

Endringer av fraksjoner i hente- eller bringesystemet kan gjøres i forbindelse med kommunestyrets årlige vedtak om avfallsgebyr. 

Hentesystemet - fraksjoner

Alle abonnenter, som inngår i lovpålagt kommunal renovasjonsordning, skal kildesortere avfallet i henhold til gjeldende regler i kommunen. Fraksjonene skal holdes atskilt og legges i sine respektive beholdere og sekk for plastavfall.

Det er ulike tømmefrekvenser for de ulike fraksjonene. 

Bringesystemet - returpunkt, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner

Kildesorterte fraksjoner, som ikke omfattes av hentesystem, skal bringes og leveres ved returpunkt, miljøstasjon eller gjenvinningsstasjon.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i beholder eller sekk hos hver abonnent eller leveres ved returpunkt, kan på bestemte vilkår leveres ved godkjent gjenvinningsstasjon.

§ 7.Kompostering

Abonnenter med eget hageareal som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med Larvik kommune om hjemmekompostering av bioavfall.

Det kreves at komposteringen skjer i en oppsamlingsenhet som godkjennes av Larvik kommune. Abonnenten må selv anskaffe oppsamlingsenhet.

De abonnenter som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret som fastsettes hvert år ifm vedtak om differensierte avfallsgebyr, såfremt abonnenten ikke legger bioavfall i oppsamlingsenhetene.

Abonnenter hvor renovasjonen inngår i en fellesløsning, eller det er en delt løsning, samt hytter/fritidsboliger med hytterenovasjon kan ikke inngå kontrakt om kompostering. (Unntak fra dette er delt løsning for to abonnenter). Gebyrreduksjon innvilges ikke til abonnenter som leverer eget bioavfall til nabo eller andre som er godkjent (har kontrakt) for å kompostere.

Hageavfall leveres gratis til gjenvinningsstasjon. Kommunen har også tilbud om innsamling hver vår og høst. Alternativt komposteres hageavfall i egen hage.

For all kompostering er det en forutsetning at denne skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Eventuelle anvisninger fra Larvik kommune skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves. Dette bl.a. ved at bioavfall ikke leveres sammen med andre sorterte fraksjoner fra husholdningen.

§ 8.Eierskap og anskaffelse av renovasjonsutstyr

Alt renovasjonsutstyr eies av Larvik kommune og leveres abonnentene.

Utstyret skal være av en slik type og tilstand at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr. Larvik kommune avgjør når en beholder må repareres eller fornyes.

Beholderne er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes ved endringer i eier- eller festeforhold.

Avfallssug og spesialbeholdere må godkjennes av Larvik kommune, samt bekostes og eies av abonnenten.

Larvik kommune kan pålegge flere abonnenter å bruke felles oppsamlingsenhet, avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1.

Beholdere og utstyr tilknyttet renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger eies og utplasseres av Larvik kommune.

§ 9.Plassering av renovasjonsutstyr og krav til veistandard 

Generelle anvisninger

Alle enheter må plasseres slik at de gir minst mulig hygieniske ulemper og sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

På hentestedet skal beholderne plasseres samlet og lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå, og det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr.

Sekk for plastavfall (perforert) skal være knytt godt igjen og settes klar før kl. 05.30 dagen for avhenting. Sekken skal være sikret slik at den ikke blåser av gårde, men på en måte som gjør det enkelt for renovatør å ta den med.

Medfører plasseringen en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø, eller gir andre ulemper kan Larvik kommune kreve at enhetene omplasseres.

Dersom det oppstår uenighet om plasseringen av beholderne, avgjør kommunen plasseringen. 

Veistandarder

Atkomstvei (se definisjon) kan være privat vei eller offentlig vei. Veien skal være kjørbar for kjøretøytype LL (liten lastebil) etter vegnormal nr. 017, utarbeidet av Statens vegvesen og ha tilstrekkelige snumuligheter. Veien skal tåle akseltrykk på 8 tonn, ha veibredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter.

Transportveien (se definisjon) skal være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Det skal med andre ord være en problemfri vei for renovatøren. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling. Alle dørterskler må utstyres med faste kjøreramper med maksimal helning 1:4.

I perioder med is og snø må atkomstvei, transportvei og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd og uten fare for takras o.l. Larvik kommune kan i slike perioder påby en annen plassering av renovasjonsutstyret enn hva som kreves i resten av året. 

Konkrete anvisninger

Hentestedet skal ligge ved, og maksimum 10 meter fra, godkjent atkomstvei og være lett tilgjengelig. Larvik kommune kan i enkelttilfeller samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor. Det beregnes 30 % tillegg i gebyret per 10 meter ekstra henteavstand. Ekstragebyr kan også ilegges for eiendommer med spesielle eller vanskelige tømmeforhold.

Abonnenter som bor langs atkomstvei av ikke godkjent standard, vil etter pålegg fra kommunen, måtte flytte oppsamlingsenhetene til nærmeste atkomstvei med godkjent standard.

Atkomstvei, transportvei, utforming av hentested, søppelrom etc. skal godkjennes av Larvik kommune. 

Begrensning ved antall husstander langs privat atkomstvei

Dersom antall husstander er tre eller færre, skal det etableres felles oppstillingsplass for renovasjonsutstyret ved avkjørsel fra hovedvei.

Er antall husstander fire skal det etableres felles oppstillingsplass ved den husstand som ligger nærmest renovasjonsruten, eller ved nærmeste snuplass for renovasjonsbil.

Når antall husstander overstiger fire kan husstanden plassere sitt renovasjonsutstyr langs denne veistrekningen. For de fire husstandene som ligger innerst på veistrekningen skal det imidlertid etableres felles oppstillingsplass ved den fjerde innerste husstanden/virksomheten, eller ved nærmeste snuplass for renovasjonsbil. 

§ 10.Bruk av renovasjonsutstyr

Larvik kommune bestemmer valg av type og utforming ut fra hva den finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt.

Renovasjonsutstyret må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Bioavfallet skal oppbevares i en biopose, og posen skal knytes godt igjen før den legges i beholder.

Samlet vekt av avfall i beholder skal ikke overstige 10 kg pr. abonnent pr. uke. 

Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander, mv. skal være forsvarlig innpakket. Aske må avkjøles helt før den blir pakket inn. Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være pakket inn slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. I beholderne må det ikke legges flytende avfall, større metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus, bygningsavfall, etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

Farlig avfall skal ikke legges i beholderne, men leveres til miljøstasjon eller gjenvinningsstasjon.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av utleverte beholdere for papir, bio- og restavfall. Hver abonnent får imidlertid hver sin egen sekk for plastavfall. Sekkene skal plasseres samlet ved beholderne før kl 05.30 dagen for avhenting.

Delingen må avtales med Larvik kommune, basert på felles søknad fra begge/alle naboene, og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling.

Ekstrasekk er til benyttelse for alle abonnenter ved innlevering av ekstra mengde restavfall. Sekken er merket som ekstrasekk og kan kjøpes i de fleste matvarebutikker. Renovatør er pliktig til å ta denne med på ordinær dag for innhenting av restavfall.

Maksimalt 2 ekstrasekker kan leveres ved hver avhenting, og hver sekk skal ikke veie mer enn 25 kg. Ekstrasekk skal ikke benyttes som en fast ordning. Ved behov for større kapasitet skal det velges et abonnement med større volum i beholder for restavfall. Renovatør skal ikke ta med annen type sekk.

Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent beholder/sekk. Beholderne skal ikke være fylt mer enn at lokket lett kan lukkes.

Vekt av avfall i 140 l. beholder skal ikke være mer enn 40 kg for restavfall og 10 kg for bioavfall. For papp/papir er det ikke satt noen vektbegrensning.

Vektbegrensningen i større beholdere skal være proporsjonalt med vekten av det som er beskrevet for 140 liter beholder.

Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vinterstid er abonnenten/brukeren ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme.

Abonnenten må sette rett beholder/sekk fram til hentested innen kl. 05.30 på dagen for tømming for å ha krav på innsamling.

Av hensyn til tilgjengelighet for renovatør kan kommunen bestemme hvilken vei enheten skal stå.

Larvik kommune kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet i utlevert beholder(e) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

§ 11.Bruk av beholdere for hytter og fritidsboliger

Larvik kommune skal sørge for årlig renhold av felles beholdere og oppstillingsplass til bruk for hytter og fritidsboliger.

Beholderne er merket til bruk for hytter og fritidsboliger, og skal bare benyttes av disse. For øvrig gjelder bestemmelsene i denne forskriften.

§ 12.Kommunens plikter

Kommunen plikter å yte abonnenten tilfredsstillende kvalitet på renovasjonsordningen. Vilkårene for dette er at abonnenten retter seg etter gjeldende forskrift, og at rettidig gebyr blir betalt.

Kommunen plikter dessuten å sørge for at:

-Innsamling og tømming foregår slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt o.l.
-Avfallet transporteres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei.
-Eventuelt søl ved tømmingen skal fjernes av renovatør.
-Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av Larvik kommune og kunngjøres på egnet måte.
-Ved vesentlige endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal renovasjonsordning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.
-Beholderne skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

For øvrig plikter kommunen å:

-veilede abonnenten i spørsmål vedrørende renovasjonsordningen og denne forskrift.
-opplyse abonnenter om klageadgang på enkeltvedtak som er gjort med hjemmel i denne forskrift, og skal bistå etter reglene i forvaltningsloven.
-foreta registrering i kommunens abonnementsregister av manglende tømming, og andre avvik/klager som abonnentene melder inn.
-tømme avfall påfølgende virkedag, dersom melding om manglende henting er gitt innen kl. 15.00 dagen i forveien.
§ 13.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av renovasjonsutstyr skjer i samsvar med denne forskriften.

Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av beholdere og hentested (gjelder ikke felles beholdere for hytter og fritidseiendommer).

Abonnenten er ansvarlig for at utlevert utstyr ikke volder skade ved at den kommer bort fra oppstillingsplass eller hentested. Om nødvendig skal abonnenten etablere sikringsordninger som hindrer at enhetene flytter seg eller velter av vind eller lignende. Sikringsordningen skal likevel ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

Utstyr som er bortkomne eller ødelagt utover normal slitasje, skal erstattes økonomisk av abonnent.

Abonnenten skal, ved eventuelle endringer i abonnementsforholdet, melde dette omgående til Larvik kommune.

Både avfallsrom og nedkastsjakter skal utføres i samsvar med gjeldende byggeforskrifter. Ved bruk av nedkastsjakter skal abonnenten selv sørge for at avfallet overføres fra nedkastsjakt til beholder. Larvik kommune kan pålegge stengning av nedkastsjakter for å ivareta forskriftens målsettinger.

§ 14.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr. Det skal knyttes et eget abonnement til hver selvstendig bruksenhet, og det skal betales eget gebyr for dette abonnementet i henhold til gjeldende gebyrregulativ.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til Larvik kommune. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til Larvik kommune dersom denne ikke står i gebyrregisteret for husholdningsavfall.

Det betales fullt gebyr selv om avfallet ikke er blitt hentet når årsaken skyldes abonnent eller renovatør.

Gebyr betales også for ulike tilleggstjenester som f.eks. ved levering av avfall på gjenvinningsstasjon eller behandlingsanlegg.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 15.Gebyrdifferensiering

For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning har kommunen innføre differensierte gebyrsatser.

Differensiering kan skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, materialgjenvinning mv.

§ 16.Innkreving og renter

Avfallsgebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Abonnenten skal betale gebyr for hver bruksenhet, jf. § 2.

Kommunen kan ved å inngå en egen avtale overlate registrering og innkreving av gebyr til det interkommunale renovasjonsselskapet VESAR AS (Vestfold avfall og ressurs).

§ 17.Delegering

Myndighet etter paragrafene § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 18 og § 19 i denne forskriften kan delegeres til VESAR AS.

Den myndighet som i denne forskriften kan delegeres til VESAR AS, er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 83.

§ 18.Klageadgang

Vedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til Larvik kommune dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jf. Kap. VI i forvaltningsloven.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for klagenemnda i Larvik kommune.

§ 19.Sanksjoner og straff

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra Larvik kommune om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser kan kommunen, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd kan også tas i bruk for situasjoner med enheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Larvik kommune er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 20.Forholdet til helseforskrifter

De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale helsemyndigheters retningslinjer og vilkår.

§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 9. desember 2009. Samtidig oppheves forskrift 15. juni 2005 nr. 966 om husholdningsavfall, Larvik kommune, Vestfold.