Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2009-12-10-1568
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§13, FOR-2009-06-26-864-§18
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Fredrikstad

Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad formannskap 10. desember 2009 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 13, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen.

§ 3.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 1. april.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.