Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Gratangen kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-10-1570
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse17.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGratangen kommune, Troms
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Gratangen

Hjemmel: Fastsatt av Gratangen kommunestyre 10. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1 måned etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.