Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Fedje kommune, Hordaland

DatoFOR-2009-12-10-1571
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse17.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFedje kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Fedje

Heimel: Fastsett av Fedje kommunestyre 10. desember 2009 med heimel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). 

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikkje i desember, januar og februar månad.

Denne forskrift trer i kraft 1 måned etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.