Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn knyttet til avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeider, Gran kommune, Oppland

DatoFOR-2009-12-10-1673
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52, FOR-2004-06-01-930-§15-9
Kunngjort28.12.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om avfallssaneringsgebyr, Gran

Hjemmel: Fastsatt av Gran kommunestyre 10. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 15-9.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyrer til dekning av kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn i forbindelse med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser ved bygge- og rivearbeider.

§ 2.Saksbehandlingsgebyr

Avfallsprodusent/tiltakshaver skal betale et engangsgebyr etter gjeldende satser for bygge- og rivesaker der det etter avfallsforskriften kap. 15 er krav om innsending av avfallsplan og eventuelt miljøsaneringsbeskrivelse.

Størrelsen på gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

Det fastsettes gebyrer for saksbehandling og tilsyn iht. følgende tiltakskategorier:

-Avfallsplan (inkl. sluttrapport) for arbeider ifb. bygninger
-Avfallsplan (inkl. sluttrapport) for arbeider med konstruksjoner/anlegg
-Rive-/rehabiliteringsarbeider med forenklet miljøsaneringsbeskrivelse
-Rive-/rehabiliteringsarbeider med omfattende miljøsaneringsbeskrivelse.

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn.

§ 3.Innbetaling av gebyr

Kommunen sender faktura til avfallsprodusent/tiltakshaver når innsendt avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse er godkjent, med forfall etter 30 dager.

§ 4.Innkreving av gebyr

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven.

Kommunen kan når særlige grunner foreligger redusere eller frafalle gebyret.

§ 5.Klage

Enkeltvedtak etter § 4 annet ledd om å redusere eller frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.