Forskrift om gebyrer for eiendomsregistrering, Lavangen kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-10-1783
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse07.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLavangen kommune, Troms
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§16, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort07.01.2010   kl. 16.45
KorttittelForskr om eiendomsregistreringsgebyr, Lavangen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lavangen kommunestyre 10. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32.

I

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16) fastsettes som følger: 

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0-500 m² kr 7 200,-
areal fra 501-2000 m² kr 10 200,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 2 500,- 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0-500 m² kr 3 718,-
areal fra 501-2000 m² kr 7 140,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 2 500,- 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0-50 m² kr 2 718,-
areal fra 51-250 m² kr 3 396,-
areal fra 251-2000 m² kr 4 078,-
areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 360,- 

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0-2000 m³ kr 7 140,-
volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 4 855,- 

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2. 

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500m² ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0-250 m² kr 3 117,-
areal fra 251-500 m² kr 4 559,- 

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000m³

volum fra 0-250 m³ kr 8 566,-
volum fra 251-1000 m³ kr 12 133,- 

Arealoverføring 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0-250 m² kr 8 566,-
areal fra 251-500 m² kr 12 133,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører

en økning av gebyret på kr 7 140,- 

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0-250 m³ kr 8 566,-
volum fra 251-500 m³ kr 12 133,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 7 140,- 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter kr 1 937,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 520,- 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter kr 2 650,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 220,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 4 500,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1 220,-

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis. 

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider inntil 20 sider kr 350,-

Fra 20 sider og opp økes med kr 10,- pr. side.

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

II

Gebyrene trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.