Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Lavangen kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-10-1784
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse07.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLavangen kommune, Troms
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort07.01.2010   kl. 16.45
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Lavangen

Hjemmel: Fastsatt av Lavangen kommunestyre 10. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft en måned etter at den er offentlig kunngjort i Norsk Lovtidend, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav c og § 38 bokstav c.