Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flå kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-12-10-1861
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse10.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort28.01.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Flå

Hjemmel: Fastsatt av Flå kommunestyre 10. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften, er å motvirke forurensning og helseproblem i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn, eller Fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
c)Tettbygd strøk: Husklynge med flere enn 7 bolig- og eller hytteenheter der avstanden enhetene seg i mellom ikke overstiger 100 meter.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre noe annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
b)Brenning av rent trevirke i vedovn.
c)Brenning av avispapir og lignende i vedovn, hjemme eller på hytta.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tett bebygde strøk.
e)Sankthansbål i innmark.
f)Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
g)Halmbrenning i jordbruket, der naboer er varslet på forhånd.
h)Øvelsesbrenning for brannvesenet. Det blir sett som vilkår at brannobjekt i forkant av øvelsen blir miljøsanert, samt at det blir gitt tillatelse til riving fra kommunen. For annet øvelsesbrenning, skal det benyttes rent trevirke.

Unntakene a-h fritar ikke den ansvarlige fra generell aktsomhet jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 5 og avgjørelsen om bålforbud i tidsrommet 15. april-15. september jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages etter forvaltningslovens § 28.

§ 9.Straff

Brudd på denne forskriften kan føre til straffeansvar jf. forurensningslovens § 78.

§ 10.Iverksetting

Denne forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.