Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Nordre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2009-12-15-1616
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Nordre Land

Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre 15. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 1. mai under høydekote 500 moh. og ikke i perioden 15. oktober til 15. mai over høydekote 500 moh.

I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010 eller senest samme dag som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.