Forskrift om vass- og avlaupsgebyr, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2009-12-15-1674
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2002-02-12
Gjelder forBremanger kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort28.12.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Bremanger

Heimel: Fastsett av Bremanger kommunestyre 15. desember 2009 med heimel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) kapittel 16. 

Kommunestyret i Bremanger har 15. desember 2009 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 vedteke forskrift om vass- og avlaupsgebyr for Bremanger kommune. Forskrifta gjev retningslinjer for utrekning og innbetaling av dei gebyra abonnentane skal betale for dei vass- og avlaupstenestene som kommunen leverer.

Forskrifta i fulltekst kan ein finne på heimesida til kommunen, eller få tilsendt ved å kontakte Bremanger kommune v/servicekontoret. www.bremanger.kommune.no.

Forskrifta i fulltekst kan ein finne på heimesida til kommunen, eller få tilsendt ved å kontakte Bremanger kommune v/servicekontoret.

Forskrifta trer i kraft 1. januar 2010.

Frå samme tid blir forskrift 12. februar 20021 om VA-gebyr, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane oppheva.

1Ikkje kunngjort i Norsk Lovtidend.