Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-15-1897
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort12.08.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om VA-gebyr, Bjugn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bjugn kommunestyre 15. desember 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av til enhver tid gjeldende vedtatte lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor.

-Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16.
-Forskrift 15. desember 2009 nr. 1897 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.
-Andre dokumenter:
-Sanitærreglementet.
-Gebyrregulativ.
-Ev. andre deklarasjoner.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrene abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenestene kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) og som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomtene plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste.

For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at andre enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Bruksareal(BRA) etter NS-3940 (forenklet):

Forenklet kan man si at arealet omfatter:

Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel i fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer, se NS-3940.

-Bruksendring:

Med bruksendring menes endring mellom ulike kategorier som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte, lager, industri, næring, offentlig virksomhet etc.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester.

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent/benyttet til fritidsbolig.

-Gebyrregulativ:

Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativ oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Alle former for næring, inklusiv gårdsbruk.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet/eid av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Privat avløpsanlegg:

Regnes fra grenrør på kommunal ledning.

-Privat drikkevannsanlegg:

Fra anboringsklave på kommunal ledning.

-Stipulert forbruk:

Forventet eller antatt forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bygningens areal.

-Årsgebyr

Gebyr som betales årlig av abonnenter for tjenester, ytelser og varer fra kommunens vann- og avløpstjenester.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for plombering/avstenging og gjenåpning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr (tilknytningsgebyr) betales for bebygd eiendom eller ved nybygg på eiendom som blir tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett.

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse.

Størrelsen på engangsgebyret fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløpstjenester fra kommunen betales av alle abonnentene. Årsgebyret skal dekke kommunens forventede kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene.

Årsgebyret skal beregnes fra og med bygget tas i bruk eller brukstillatelse kan gis.

Årsgebyret er todelt med en fast og en variabel del. Den faste delen kan variere for de enkelte abonnementskategorier.

Størrelsen på årsgebyret fastsettes av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Næringseiendommer, gårdsbruk, offentlige og private virksomheter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt i m³ ) vannforbruk. Forbruk måles med installert vannmåler.

Fritids-/hytteabonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert vannforbruk.

Boligabonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert vannforbruk.

Øvrige abonnenter betaler den variable delen av årsgebyret på grunnlag av faktisk (målt) vannforbruk pr. m³ .

For alle abonnenter gjelder det at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 11.

Både kommunen og den enkelte abonnent kan kreve at årsgebyret skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte abonnent må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med vannmåler etter kommunens anvisning.

§ 7.Vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens sanitærreglement.

Kostnader med installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

§ 8.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Eksempel på slike bygg er anleggsbrakker etc.

Det betales minsteavgift for tilknytning.

Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Midlertidig tilknytning gjelder for opptil ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 9.Gebyr for plombering/avstengning og gjenåpning

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når kommunen mottar melding om at anboringen er plombert.

Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnadene ved frakobling og ny tilkobling/gjenåpning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Dersom årsavgiften ikke blir betalt kan kommunen stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyningen skal den avgiftspliktige betale tilleggsavgift.

Gebyr for plombering/avstenging og gjenåpning fremgår av Gebyrregulativet.

§ 10.Innbetaling av gebyr

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr når melding om tilknytning mottas. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Avlesning av vannmåler foretas en gang pr år og årsgebyret betales a konto tilsvarende fjorårets forbruk. Avregning skjer ved 1. termin året etter.

§ 11.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan årsgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert avløpsmengde.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til årsgebyret basert på de forventede ekstrakostnadene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg ved feil eller mangler ved anlegget. Det kan være feil med vannmåler, feil som fører til lekkasjer etc.

Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg dersom det er feil eller mangler ved anlegget, jf. forurensningsloven.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen etter delegert myndighet.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans i kommunen som har truffet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret. Jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme dato oppheves tidligere forskrift.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.