Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Øvre Eiker kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-12-16-1618
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§13, FOR-2009-06-26-864-§18
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Øvre Eiker

Hjemmel: Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 13, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

§ 1.Formål

Forskriften angir hvilken periode Øvre Eiker kommune regner som vintertid i forbindelse med arbeider etter lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkelloven).

I denne perioden vil en oppmålingsforretning normalt vanskelig kunne fullføres.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Hva som regnes som en oppmålingsforretning følger av matrikkellovens kapittel 7.

§ 3.Beregning av saksbehandlingstid

Ved beregning saksbehandlingstid for saker som krever oppmålingsforretning skal ikke perioden fra 1. januar til 31. mars regnes med.

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.