Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Steigen kommune, Nordland

DatoFOR-2009-12-16-1786
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse07.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteigen kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort07.01.2010   kl. 16.45
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Steigen

Hjemmel: Fastsatt av Steigen kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfrist som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

I deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveier er vinterstengt etter 1. april løper ikke tidsfristen før veiene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.