Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kvænangen kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-16-1830
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvænangen kommune, Troms
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort14.01.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Kvænangen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A kap. 16.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forhold mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kap. 16, om kommunale vass- og avløpsgebyr
3.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
a.Gebyrregulativ; vann- og avløp.
b.Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløpsnett.
c.Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Tekniske bestemmelser og Administrative bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnenten skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet en bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annet en fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksarealet omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer se NS-3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledningen. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyrregulativ:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet, eiendommer som ikke hovedsakelig benyttes til boligformål.

Det gis en overgangstid på 1 år til å installere vannmålere. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Kapittel 2. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper
4.1 Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:
-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning:
5.1 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.
5.2 Engangsgebyr betales for:
-Bebygd eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett, eller
-ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.
5.3 Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.
5.4 Størrelsen av gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.
5.5. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye eller lave kostnader, eller når vannforbruk og/eller kloakkmengde er særlig lite eller særlig stort.
§ 6.Årsgebyr:
6.1 Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:
-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr,
6.2. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vann- og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til henholdsvis vann- og avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.
6.3 Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.
6.4 Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.
§ 7.Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori. Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringsabonnementer, offentlig virksomhet, borettslag og sameie med mer en to boenheter.

-Abonnementsgebyr for forsamlingshus, idrettsforeninger, frikirkesamfunn, kirker, grendehus og andre lag og foreninger som driver på ikke kommersielt grunnlag.
-Abonnementsgebyr for bolig/fritidshus/hytte

Betales av øvrige abonnenter.

§ 8.Forbruksgebyr:

Næringseiendommer betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Offentlig virksomhet betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, samt pris pr. m³ .

Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, samt pris pr. m³ .

Andelen og omregningsfaktor for stipulert forbruk (m³ /m² ) er definert i Gebyrregulativet.

Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, eventuelt etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS-3940, samt pris pr. m³. Andelen og omregningsfaktor for stipulert forbruk (m³ /m² ) er definert i Gebyrregulativet.

8.1 For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 10.
8.2. Hvis forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.
§ 9.Vannmåler
9.1. For installasjon, bruk og kjøp av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser, jf. Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløpsnett.
9.2. Kostnader for innkjøp, installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.
§ 10.Avvik i årsgebyret
10.1. Dersom avløpsmengden fra næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller idrettsforeninger med egne baneanlegg er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde.
10.2. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.
10.3. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløpsnett.
10.4. Det inngås avtale med abonnenter som omhandles av 10.1 og 10.2.
10.5. Jordbrukseiendommer hvor boligen er tilknyttet avløpsnettet får kun ilagt fast gebyr for avløp tilsvarende laveste næringskategori. Gebyr for vann følger bestemmelsene om næringseiendommer.
10.6. Abonnenter med privat drikkevann og offentlig tilknytting avløpsvannet betaler kommunale gebyrer for avløpsvannet. Etter målt eller stipulert avløpsmengde.
10.7. Abonnenter med privat avløpsløsning og offentlig tilknyttet drikkevann betaler kommunale vann og avløpsgebyr for drikkevannet etter vanlige prinsipper. NB! Abonnenter med privat avløpsløsning kan komme under andre kommunale gebyrforskrifter (tømming av septiktanker/slamavskillere).
§ 11.Midlertidig tilknytning
11.1. Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann og/eller avløp, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes en begrenset periode. Som eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.
11.2. Eier/fester av eiendommen eller eier av bygg som skal knyttes til midlertidig, skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.
11.3. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.
11.4. Midlertidig tilknytning gjelder opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløpsnett, jf. også denne forskrift pkt. 1.4.
§ 12.Pålegg om utbedring
12.1. Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksettelse av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.
12.2. Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.
§ 13.Innbetaling av gebyret
13.1. Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Ved forsinket innbetaling tillegges morarenter etter morarenteloven.
13.2. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.
13.3. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.
13.4. Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.
13.5. Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år.

Forbruksgebyret betales a konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

13.6. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto beløpet.
13.7. Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Også dersom abonnenten har vannmåler eller installerer vannmåler i forbindelse med søknad om fritak, kan det gis fritak for årsgebyret. Forutsetningen er at måler avleses og plomberes av godkjent rørlegger på det tidspunkt som eiendommen fraflyttes. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning samt ved installering av vannmåler dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning og i henhold til Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløpsnett.

Kapitel 3. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Innkreving av gebyrer
14.1 Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.
§ 15.Vedtaksmyndighet
15.1 Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger.
§ 16.Klage
16.1. Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Klagen skal behandles i kommunens klageutvalg. Vedtak i klageutvalget er endelig og kan ikke påklages.
16.2. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.
§ 17.Ikraftsettelse
17.1. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.