Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Steigen kommune, Nordland

DatoFOR-2009-12-16-1851
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse16.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2007-04-25-488
Gjelder forSteigen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort21.01.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Steigen

Hjemmel: Fastsatt av Steigen kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Steigen kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et differensiert gebyr ut fra om det konstanteres avvik eller ikke. Gebyret fastsettes og reguleres av kommunen. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang kjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derved lavest mulig for den enkelte bedrift.

Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år.

Gebyret reguleres årlig.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 25. april 2007 nr. 488 om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Steigen kommune, Nordland.