Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning etter matrikkelforskriften, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-12-16-1925
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort29.01.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Stor-Elvdal

Hjemmel: Fastsatt av Stor-Elvdal kommunestyre 16. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010.