Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Gjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland

DatoFOR-2009-12-17-1787
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal, Time, Sola, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå og Randaberg kommuner, Rogaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§12-6
Kunngjort07.01.2010   kl. 16.45
KorttittelForskrift om utslipp, Jærregionen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Gjesdal kommunestyre 2. november 2009, Time kommunestyre 3. november 2009, Sola kommunestyre 5. november 2009, Klepp kommunestyre 16. november 2009, Sandnes bystyre 17. november 2009, Stavanger bystyre 9. desember 2009, Hå kommunestyre 10. desember 2009 og Randaberg kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 12-6. 

I

§ 1 til og med § 13 i denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriften § 12-6, og erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til og med § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold og tekniske løsninger knyttet til nybygging, vesentlig utvidelse og rehabilitering av mindre avløpsanlegg, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskriften bare dersom det er innlagt vann.

Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

Sanitært avløpsvann: Vann fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Samlebetegnelse for gråvann og svartvann. 

Gråvann: Avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Avløpsvann fra toalett er unntatt. 

Svartvann: Avløpsvann fra toalett. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, våtmark). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 124-2002. 

Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. 

NS-EN-12566-3: Europeisk norm; «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe) - Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet». 

Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. 

Kjørbar vei: Vei som har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke for å tåle et kjøretøy av typen LL, jf. kommunalteknisk veinorm for Nordjæren, januar 2003. 

Etterpolering: Med etterpolering i denne forskrift menes ekstra rensing etter hovedrensetrinn (som minirenseanlegg eller gråvannsrenseanlegg) for å få stabilisert utslippskvaliteten og få redusert mengden smittestoffer i utslippsvannet. 

Eiendom: Tomt eller avgrenset område med samme gårds- og bruksnummer, ofte med en eller flere bygninger.

§ 4.Krav til utslippssøknad, dokumentasjon og saksbehandling

Etablering av nye utslipp eller vesentlig utvidelse av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig iht. forurensningsforskriften § 12-4. Søknadsskjema «Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen» skal benyttes.

Ved søknad om utslippstillatelse fra minirenseanlegg skal følgende dokumentasjon vedlegges (i tillegg til punktene a) til i) § 12-4 i forurensningsforskriften):

-Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN-12566-3
-Kopi av service/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak (jf. § 12 i denne forskrift) iht. vedlegg 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften.

Ved søknad om utslippstillatelse fra følgende anleggstyper skal prosjekteringsdokumentasjon medfølge (i tillegg til punktene a) til i) § 12-4 i forurensningsforskriften):

-Infiltrasjonsanlegg
-Våtmarksfilter
-Gråvannsfilter*
-Sandfilter.*
*(Løsningen gjelder kun for behandling av gråvann).

Ansvarlig søker må sikre krav i alle lover, forskrifter og andre regler er oppfylt.

Ved plassering av hele eller deler av avløpsanlegget på andres eiendom, må tinglyst erklæring om rett til å legge, fornye og vedlikeholde anlegget vedlegges søknaden.

Ved felles privat avløpsanlegg må tinglyst erklæring om felles ansvar for drift og vedlikehold for den delen anlegget som tjener som fellesanlegg, vedlegges søknaden.

I tillegg til punktene a) til i) under § 12-4 første ledd i forurensningsforskriften, kan kommunen kreve ytterligere informasjon (inkl. vannanalyser) om resipienten.

Dersom kommunen ikke har gitt tilbakemelding om eventuelle mangler, lang saksbehandlingstid eller avgjort søknaden innen seks uker, regnes tillatelse for gitt, såfremt det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette, jf. forurensningsforskriften § 12-5.

Kommunen avgjør om utslippstillatelse skal gis eller avslås, i henhold til forurensningsforskriften § 12-5. Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningsloven eller at omsøkt tiltak ligger i område for offentlig avløp.

§ 5.Krav til prosjektering og utførelse

Foretak som prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og -klasser i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Ved bruk av naturbaserte løsninger skal prosjekterende også utføre kontroll av utførelsen. Ansvarlig utførende skal i tillegg ha ADK1-godkjenning.

Når avløpsanlegget er ferdig bygget må ferdigmelding sendes til kommunen.

§ 6.Rensekrav

Kommunene er inndelt i følgende renseklasser med tilhørende krav til renseeffekt: 

Tabell 1: Renseklasser

Rense-
klasse
Krav til renseeffekt (%)Krav til renseeffekt (antall/100 ml)
Total fosfor (P)BOF5Suspendert stoff (SS)Bakterier (TKB)
a+9090-< 1000
a9090--
b9070--
c6070--
d--20 (eller < 180 mg SS/l i utslipp)-

Renseeffekt i % beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

Rensekravene gjelder for følgende områder: 

Tabell 2: Soneinndeling og rensekrav

KommuneOmrådeRenseklasse
RandabergSone 1: Ferskvann/kanal og sjø med brukerinteressera +
Sone 2: Følsomt sjøområde/kanala
Sone 3: Områder med krav om fellesanlegga
StavangerSone 1: Tastaa
Sone 2: Nordre og Søre Sundea
Sone 3: Ullandhauga
Sone 4: Hinna og Jåttena
Sone 5: Austre Åmøy, Ormøy, Roaldsøy, Vassøy, Hellesøy, Steinsøy, Steinsøyholmen, Kalvøy, Lindøy og Tunsøyd
SolaSone 1: Skaas-Heigrekanalen og Harvelandsvatneta
Sone 2: Hafrsfjorda
Sone 3: Nordsjøenc
SandnesSone 1: Figgjoelva nedre del (fra Gjesdalgrense til utløp)a +
Sone 2: Resterende ferskvannsresipienter samt sjøområdene Indre Gandsfjord, Riskafjorden og Hølefjordena
Sone 3: Beskyttede bukter i sjø (bukter nord på Usken, Lauvåsvågen, Store og Lille Viervågen, Lådervik, Breivik, Dreggjavika, Trodalsvågen og Selvikvågen)c
Sone 4: God sjøresipientd
GjesdalSone 1: Alle ferskvannsresipientera
Sone 2: Sjøresipienterd
KleppSone 1: Figgjoelva nedre del (fra Gjesdalgrense til utløp)a +
Sone 2: Resterende ferskvannsresipientera
Sone 3: Sjøresipienterd
TimeSone 1: Alle ferskvannsresipientera
Sone 1: Alle ferskvannsresipientera
Sone 2: Sjøresipienterd

Soneinndeling for kommuner med mer enn 2 soner (ferskvann og sjø) er vist på vedlagte kart.

I kommunene Randaberg, Stavanger og Sola tillates kun godkjent biologisk/kjemisk minirenseanlegg i renseklasse a.

I områder med renseklasser a + stilles det krav om etterpolering før utslipp. For Figgjoelva nedre del, fra grense med Gjesdal til utløp, gjelder renseklasse a + ved direkte utslipp av renset avløpsvann i elven. Også i andre områder kan det bli stilt krav om etterpolering, dersom utslippspunktet er i nærheten av en badeplass eller i nedslagsfeltet til drikkevannskilde.

Rensekravene gjelder for alle utslipp av sanitært avløpsvann på en eiendom. Ved ny, eller utvidelse av eksisterende tillatelse, skal det stilles krav om at alle utslipp av sanitært avløpsvann fra alle bygninger på en eiendom skal tilfredsstille rensekravene.

For alle kommunene gjelder følgende ved utslipp av gråvann:

Dersom det kun slippes ut gråvann i område med renseklasse a eller a +: Gråvannet skal gjennomgå rensing i velegnede stedegne løsmasser eller gråvannsrenseanlegg med tilsvarende renseeffekt.

Dersom det kun slippes ut gråvann i område med renseklasse b, c eller d: Gråvannet skal minst gjennomgå slamavskilling ved utslipp til sjø. Gråvannet skal gjennomgå rensing i velegnede stedegne løsmasser, eller gråvannsrenseanlegg med tilsvarende renseeffekt, ved utslipp til vassdrag/kanal.

§ 7.Tett tank-løsninger

Tett tank-løsninger er ikke tillatt. I særlige tilfeller kan det etter søknad gis dispensasjon.

§ 8.Krav om samlet plan

I henhold til forurensningsloven § 11 skal forurensningsspørsmål om mulig løses for større områder under ett. Kommunen kan derfor kreve at det utarbeides en samlet plan for avløpsrensing i et naturlig avgrenset område i forbindelse med utslippssøknader. Kommunen bestemmer planavgrensning for område som bør utredes i forbindelse med felles avløpsløsning.

§ 9.Særlige ordninger for fritidsbebyggelse

I Sandnes kommune skal toalettløsning for hytter med utslipp til ferskvannsresipienter være godkjent biologisk klosett (avløpsfritt). Vannklosett på hytter i Sandnes kommune tillates kun dersom avløpet etter rensing kan ledes til sjøresipient uten konflikt med andre brukerinteresser, eller at avløpet kan ledes til offentlig avløp.

§ 10.Utslippssted

Utslippssted for avløpsvann fra slamavskiller (renseklasse d) til sjøresipient skal lokaliseres slik at

a)utslipp til sjø lokaliseres minst 10 meter under laveste vannstand
b)og minst 20 meter fra land.

Ved utslipp til Nordsjøen kan kommunene Randaberg, Sola, Klepp og Hå, ut ifra en vurdering av lokale forhold, stille andre krav til utslippssted enn som nevnt under a) og b) ovenfor.

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg (renseklasse a, b eller c) skal lokaliseres slik at

i)utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand,
ii)utslipp til elv/bekk kun forekommer til elv med årssikker vannføring, jf. § 3 i vannressursloven, eller til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring og
iii)utslipp til grunnen kun forekommer i stedegne løsmasser.

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig, samt at konflikt med andre interesser unngås. Krav utover minimumskrav kan settes i enkeltsaker etter vurdering av lokale forhold.

§ 11.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 12.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Ved bruk av renseløsninger som inkluderer mekaniske komponenter som krever periodisk ettersyn og vedlikehold, skal anleggseier inngå service-/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak.

Service-/vedlikeholdsforetak plikter å sende årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale til kommunen. Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service. På anmodning fra kommunen plikter også service-/vedlikeholdsforetak å fremlegge kopi av servicerapport til kommunen.

Felles private avløpsanlegg skal organiseres som andelslag eid av brukerne. Også ved utvidelse av eksisterende fellesanlegg kan kommunen kreve at anlegget organiseres som andelslag.

En eventuell overtakelse av et felles privat avløpsanlegg til kommunal drift og vedlikehold må avklares med kommunen i forkant av utslippsbehandlingen.

Slamavskillere skal tømmes iht. kommunal tømmeordning, eller iht. retningslinjer fra leverandøren.

Ved installering av slamavskillere, tette tanker eller andre renseanlegg som krever tømming, stilles det krav om at anlegget er tilgjengelig for tømming fra kjørbar vei.

§ 13.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges. Forurensningsmyndigheten har rett til og plikter å utføre tilsyn med avløpsanleggene. Tilsynet kan gjerne være risikobasert og vil også kunne omfatte kontroll av anleggenes ytelse samt kontroll av kvalitet på utført service og vedlikehold.

Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha godt tilrettelagt mulighet for prøvetaking på utløp. Kommunen kan etter en tids drift, eller ved mistanke om forurensning, be anleggseier sende inn analyser som viser effekten av anlegget (analyse av fosfor, nitrogen, BOF5 og TKB).

Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull, jf. forurensningsloven.

Kartvedlegg 

Klepp 

pdf.gif  

Stavanger 1 

pdf.gif  

Stavanger 2 

pdf.gif  

Sola 

pdf.gif  

Sandnes 

pdf.gif  

Randaberg 

pdf.gif

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. 

Kommentarer til forskriften 

Til § 2 Virkeområde

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Større innvendig cisterneanlegg regnes også som innlagt vann.

Forskriften gjelder i de deler av kommunen hvor det ikke er mulig å lede avløpsvannet fra bygningen til offentlig avløp. Dersom det er mulig å knytte utslippet til offentlig avløpsledning, kan kommunen kreve dette etter plan- og bygningsloven § 66 nr. 2. 

Til § 4 Krav til utslippssøknad/dokumentasjonskrav

Dersom eiendommene ligger i eller til et område som er definert som område for offentlig avløp, skal alltid ansvarlig for offentlig avløp kontaktes for å avklare tilknytning til offentlig avløp. Kommunen kan kreve at det lages avløpsplan over et større avgrenset område i forbindelse med søknader om utslipp. Dersom tilknytning ikke er mulig på det aktuelle tidspunkt vil utslippstillatelse vurderes. Skriftlig uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig bør legges ved søknad om utslippstillatelse i slike saker.

Eventuelle uttalelser/dispensasjoner fra andre myndigheter må innhentes i forkant av utslippssøknaden. Kapittel 12 i forurensningsforskriften stiller minimumskrav til søknad og innhold i denne. Naboer og andre berørte, for eksempel interesseorganisasjoner/andre myndigheter/brukere, skal varsles i forkant av utslippsbehandlingen. Kommunen må kontaktes for oversikt over hvem som må varsles i den enkelte utslippssak. Uttalelser legges ved utslippssøknaden.

I områder hvor det er krav om regulering, eller i LNF-områder hvor det er nødvendig med dispensasjon før tiltak kan iverksettes, må kommunens planmyndighet kontaktes for nødvendig avklaring. Søknader om utslippstillatelse kan ikke behandles uten de nødvendige avklaringer fra planmyndigheten. Dersom plansaken ikke er avklart på forhånd skal kommunen sørge for videresending av saken til planmyndighetene for avklaring.

Ved utslipp i områder uten offentlig vannforsyning, eller i nedslagsfelt til drikkevannskilde, må søknaden sendes på høring til de lokale helsemyndighetene. Helsemyndighetene kan komme med ytterligere betingelser for utslippstillatelse enn det som er minimumskravene i forskriften.

Ved utslipp nær eksisterende eller planlagt friluftsområde eller badeplass bør søker varsle de ansvarlige for friluftsområdet/badeplassen i forbindelse med utslippssøknaden.

Dersom det er tvil om det kan oppstå konflikt med eksisterende eller planlagt akvakulturvirksomhet i forhold til utslipp av avløpsvann, må utslippssøknaden sendes på høring til Mattilsynet og de lokale fiskerimyndighetene.

Ved søknader som innebærer legging av utslippsledning i sjø må tillatelse innhentes av gjeldende havnemyndighet (lokal havnemyndighet/havnesjef eller Kystverket) etter lov om havner og farvann, samt at saken må sendes på høring til lokale fiskerimyndigheter.

I nedslagsfelt til verneområder, vernede vassdrag, i LNF-områder, og andre uregulerte områder, hvor inngrep kan nedsette verdi av urørte områder, være i konflikt med verneformål eller medføre forringelse av vannkvalitet, må utslippssøknader sendes på høring til planmyndigheter og gjeldende vernemyndighet.

Minirenseanlegg skal ha godkjenning etter NS-EN-12566-3 samt tilstrekkelig dokumentasjon av rensegrad i forhold til rensekravet i den aktuelle resipienten. Det kan bli krevd dokumentasjon (uavhengig utredning) på at det omsøkte renseanlegg er tilpasset norske og lokale forhold.

For anlegg hvor det er varierende belastning over året, for eksempel hytter, turistanlegg, leirsted og lignende, kan det bli krevd dokumentasjon på at renseanlegget fungerer optimalt hele året selv om anlegget i perioder på noen måneder er uten tilførsel av avløpsvann.

Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse, i henhold til NORVAR prosjektrapport nr. 49, og gi svar på følgende:

-Jordmassenes hydrauliske kapasitet (dvs. jordmassenes evne til å transporteres bort vann som infiltreres)
-Jordmassenes infiltrasjonskapasitet for avløpsvann (arealbelastning)
-Jordmassenes egenskaper som rensemedium
-Hvordan og hva slags anlegg som må bygges.

En fullstendig grunnundersøkelse består av to hovedpunkter:

1.Forundersøkelse. En visuell bedømmelse av et aktuelt område sett i forhold til risiko for uønskede hendelser med hensyn på forurensning. Dette som eventuell følge av utslipp av avløpsvann.
2.Detaljundersøkelse. Først en vurdering av de stedlige massene ved bruk av kvartærgeologiske kart eller via WebGis avløp. Hvis referansene tilsier at infiltrasjon er mulig så må det foretas en vurdering av løsmassenes infiltrerbarhet på basis av kornfordeling og/eller infiltrasjonstest.

Ved plassering av hele eller deler av avløpsanlegget på andres eiendom må søknaden vedlegges tinglyst erklæring om rett til å legge og vedlikeholde anlegget. Dette for å sikre retten til å ha liggende og foreta nødvendig vedlikehold på avløpsanlegget, selv om eiendommen skifter eier.

Ved tilknytning til nytt eller eksisterende fellesanlegg må det tinglyses en erklæring om felles ansvar for drift og vedlikehold. De pliktene og rettighetene som følger av tilknytningen gjelder da uavhengig av eierforhold.

I henhold til § 11-4 i forurensningsforskriften kan kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser og behandling av søknader etter § 12-4 i forurensningsforskriften og for saksbehandling etter lokale forskrifter. 

Til § 5 Krav til prosjektering og utførelse

Dokumentasjon i henhold til § 4 skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften benyttes.

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a)Avløpsvannets mengde og egenskaper
b)Forebygging av lekkasjer
c)Begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp

d) Begrensning av inngrep i naturen.

Når et avløpsanlegg er ferdig bygd skal det ferdigmeldes til kommunen. Ferdigmeldingen skal inkludere målsatte tegninger med plassering av anleggskomponenter og utslippspunkt. 

Til § 6 Rensekrav

Det er satt rensekrav i forhold til resipienttype, tilstand og miljømål for resipienten samt brukerinteresser.

Inndelingen i renseklasser i denne forskriften samsvarer med beskrivelse av renseklasser og tilhørende renseløsninger på www.avlop.no, som er myndighetenes nettsted for informasjon og veiledning vedrørende mindre avløpsanlegg. Rensekrav innen de forskjellige renseklassene tilsvarer inndeling i rensegrader i forurensningsforskriften.

Hver kommune i Aksjon Jærvassdrag har selv utført resipientinndeling, og satt eventuelle krav i tillegg til standard rensegrad, i forhold til lokal kunnskap og kommunale planer.

Ved utslipp i områder uten offentlig vannforsyning, eller i nedslagsfelt til drikkevannskilde, må minimumsavstand til brønner og lignende overholdes.

Ved søknad om utslipp av renset sanitært avløpsvann nær badeplasser, eller i nedslagsfelt til drikkevannskilde, bør det vurderes om bakterieinnholdet skal reduseres ved infiltrasjon i stedlige masser, annen etterpolering av utslippet eller ved desinfisering. 

Til § 7 Tett tank-løsninger

Tett tank-system er ikke en foretrukket løsning og skal kun brukes der hvor andre løsninger ikke er mulige.

I særlige tilfeller hvor betydelige interesser står på spill, for eksempel i nedslagsfelt til drikkevannskilde, i verneområder eller nærhet til badeplasser, og hvor andre løsninger ikke er mulige, vil kommunene vurdere tett tank-løsninger.

Ved tillatelse til installasjon av tett tank gjelder følgende:

a)Tett tank godkjennes som regel kun for svartvann. I spesielle tilfeller kan det imidlertid gis tillatelse til tett tank også for gråvann.
b)Tette tanker dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig med tømming én gang per år.
c)Tømming skal skje via kommunal tømmeordning.
d)Tette tanker skal ha varslingsanlegg som sikkerhet mot overfylling.

Tett tank-løsning for vannklosett krever ofte et gråvannsrenseanlegg i tillegg. Løsningen er da ofte kostbar, både med tanke på investering og drift, samt nødvendig kommunal kontroll og tilsyn. 

Til § 8 Krav om samlet plan

Forurensnings- og avløpssituasjon for et område skal i henhold til forurensningsloven sees for et større område under ett for å sikre at det etableres gode og oversiktlige løsninger. For å unngå sterk økning i enkeltutslipp ønsker kommunen at nye avløpsanlegg i størst mulig grad blir tilknyttet eksisterende offentlige eller private anlegg/avløpsledninger eller at det bygges felles rense-/avløpsanlegg. Dette gjelder for grupper av eiendommer som hører til et avgrenset område hvor det er naturlig og mest hensiktsmessig med felles avløpsanlegg eller hvor det bør undersøkes om felles anlegg er mulig. Kommunen bestemmer planavgrensning.

Det må lages en plan over det aktuelle området som viser hvilke eiendommer som bør ha felles utslippspunkt, eventuelt om det er noen eiendommer som bør ha enkeltutslipp eller om det er flere smågrupper av eiendommer som bør ha felles anlegg/utslippspunkt.

Det bør være færrest mulig utslippsledninger i sjø, bl.a. på grunn av inngrep og båndlegging av kystsonen.

Ved utarbeidelse av planen er det viktig å vurdere utslippspunkt/renseløsninger i forhold til resipient samt eksisterende veier og inngrep i naturen. 

Til § 9 Særlige ordninger for fritidsbebyggelse

Toalettløsning for hytter i Sandnes kommune:

HytterTil ferskvannsresipienter, eller i områder hvor renset avløpsvann ikke kan føres ut til tilstrekkelig dyp i sjøresipient, tillates ikke vannklosett i hytter med mindre avløpet tilknyttes offentlig avløp. Godkjent biologisk, avløpsfritt klosett er da den eneste godkjente toalettløsning.
HyttetoaletterBiologiske toaletter skal være godkjente og avløpsfrie. Avfallet skal komposteres og all væske skal fordampe slik at det ikke blir noe utslipp, eller behov for bortleding/oppsamling, av overskuddsvæske. Når avfallet fra toalettet tømmes skal det være nedbrutt slik at det er stabilt og hygienisk.
 

Til § 10 Utslippssted

Minstekravet ved utslipp til sjø etter slamavskilling er 10 meters dyp og 20 meter avstand fra land. Unntak for minstekravet kan gjøres ved utslipp til Nordsjøen etter en vurdering av lokale forhold.

Ytterligere krav til utslippssted kan også bli stilt i den enkelte sak ut ifra en vurdering av lokale forhold som strøm, topografi, brukerinteresser osv.

I forbindelse med skjelloppdrettsanlegg må det ut ifra krav fra ansvarlig myndighet ikke slippes ut avløpsvann nærmere enn 1000 meter. Utslippspunktet må legges på et dyp som er tilfredstillende i forhold til strømforhold i området.

Der utslipp fra renseanlegg (ytterligere rensing enn slamavskilling) skjer nær rekreasjonsområder (badeplass) bør det i sjø føres ut på minst 5 meters dyp eller minst 50 meter ut fra land.

Det må tas hensyn til fiskeriinteresser ved utslippsledning i sjø. Utslippsledningen må ikke legges nært opp til fiskeplasser eller kaste- og låssettingsplasser. Ledningene bør utformes slik at fiskeredskaper ikke kan henge seg fast. 

Til § 12 Krav til drift og vedlikehold

Renseanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året.

Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale jf. vedlegg 2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften. Serviceavtalen skal være bindende og kan bare oppheves av forurensningsmyndigheten. Dersom godkjent serviceforetak går konkurs eller opphører av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå ny drift- og vedlikeholdsavtale med et annet godkjent serviceforetak.

Årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen én gang per år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra analyser med portabelt instrument.

I tillegg skal kommunen få tilsendt kopi av servicerapport som viser eventuelle avvik som medfører brudd på utslippstillatelse og krever oppfølging av forurensningsmyndigheten.

For felles private slamavskillere/renseanlegg kan overtagelse til kommunalt drift og vedlikehold vurderes. Søker må ta kontakt med kommunen for avklaring på eventuell overtakelse til offentlig drift og vedlikehold i forkant av utslippssøknad. Krav om overtakelse til kommunal drift og vedlikehold kan også beskrives som vilkår i utslippstillatelsen.

Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og hvert fjerde år. Tette tanker skal tømmes minst én gang i året og skal i tillegg sikres mot overfylling med alarmsystem. Alle anlegg som krever tømming skal registreres i den kommunale slamtømmingsordningen.

For anlegg som krever tømming av godkjent tømmefirma stilles det krav om anleggets plassering i forhold til kjørbar vei, både avstand og høydeforskjell.

Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på enhver annen måte. 

Til § 13 Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges. Kommunen har dermed ansvar for å utføre tilsyn med avløpsanleggene innenfor sitt myndighetsområde. Dette tilsynet omfatter også kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold.

Kommunen kan velge å utføre risikobasert tilsyn, slik at en utvalgt del av anleggsmassen kontrolleres hvert år. Hvor stor del av anleggsmassen som hvert år kontrolleres ved slike tilsyn fastsettes av den enkelte kommune.

Kommunen kan avtale med slamtømmer at slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres ved hver tømming. Ved avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen.

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Fagkyndig virksomhet i denne sammenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører dette på vegne av kommunen og som kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse innen avløpsrensing. Ekstern fagkyndig virksomhet skal godkjennes av kommunen, og særskilt avtale skal inngås mellom partene. Leverandører/produsenter, eller virksomheter i tilknytning til disse, kan ikke utføre prøvetaking for utslippskontroll.

Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utføres iht. NORVAR Rapport 82/1997 «Veiledning for prøvetaking av avløpsvann».

Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull. Aktuelle sanksjoner kan være pålegg om ytterligere prøver/analyser, pålegg om ekstraordinært servicebesøk, pålegg om utbedringstiltak, tilbaketrekking av utslippstillatelse, eller annullering av avtale mellom kommune og leverandør.

I henhold til § 11-4 i forurensningsforskriften kan kommunen gi forskrifter om gebyrer for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at forurensningsforskriften kapittel 11-16, eller vedtak i medhold av disse kapitlene, blir fulgt.