Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2009-12-17-1792
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse07.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort07.01.2010   kl. 16.45
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Sandefjord

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfrist som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke om vinteren ved snødekt mark i perioden i perioden 1. november til 1. mai.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.