Forskrift for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2009-12-17-1834
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, FOR-2009-06-26-864-§17
Kunngjort14.01.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift etter matrikkelloven, Hol

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 30 og § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16 og § 17.

I

§ 1.Generelle bestemmelser

Rekvirent av kart- og oppmålingstjenester betaler for tjenesten i henhold til gebyrregulativ fastsatt av Hol kommunestyre. Forholdet mellom rekvirent og kommunen er regulert av lover, forskrifter, regulativ.

1.Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).
2.Forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
3.Forskrift 17. desember 2009 nr. 1834 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, Hol kommune, Buskerud.
4.Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Hol kommune, Buskerud.
§ 2.Formål

Forskriften gir bestemmelser om betaling av gebyr for kart- og oppmålingstjenester som kommunen leverer.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder hele kommunen.

§ 4.Tidsfrister for gjennomføring av saker

Sakene skal gjennomføres innen de frister som er beskrevet i matrikkelforskriften § 18 og § 19. I henhold til § 18 tredje ledd siste setning løper fristen ikke i perioden 15. oktober til 15. mai i Hol kommune.

§ 5.Gebyrregulativ

Satsene i gebyrregulativet fastsettes hvert år av kommunestyret.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.