Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Våler kommune, Østfold

DatoFOR-2009-12-17-1856
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse21.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Østfold
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort21.01.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Våler

Hjemmel: Fastsatt av Våler kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen.

§ 3.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. april.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.