Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-17-1857
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse17.12.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort21.01.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om feiing av varmeanlegg, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. Trondheim kommunes delegeringsreglement 21. april 2008.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å redusere utslipp av helseskadelige partikler og avgasser, og klimagasser gjennom å stille krav om periodisk feiing og service av fyrkjeler.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften omfatter alle olje- og biofyrte fyrkjeler innenfor kommunens grenser, uavhengig av anleggets nominelle effekt.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Varmeanlegg: Fyrkjel drevet med olje, kull/koks og biobrensel
b)Biobrensel: Ved, pellets, flis, halm etc.
§ 4.Krav om feiing av og service på varmeanlegg

Alle olje- og biofyrte fyrkjeler skal én gang pr. år gjennomgå følgende vedlikehold:

a)Feiing av fyrkjel
b)Service på oljebrenner.

Varmeanleggets tilstand skal dokumenteres gjennom årlige målinger med hensyn på røkgasstemperatur, sottall, CO, CO₂, O₂ og virkningsgrad.

Renhold og service må utføres av kvalifisert personell. For service omfatter dette godkjent opplæring innen fyrkjeler for villa, industri og næringsbygg.

Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på at vedlikehold er gjennomført, inklusive målerapport. Rapporten skal oversendes kommunen etter gjennomført feiing/service.

§ 5.Dispensasjon

Kommunen kan i særskilte tilfelle, etter søknad fra anleggseier, dispensere fra kravet i § 4. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

§ 6.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Kostnadene for tilsynet påhviler eier av fyringsanlegget med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-5, 3. ledd, jf. § 7-4, 4. ledd.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 8.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.