Forskrift om standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2009-12-17-1902
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-2008-06-27-71, LOV-1981-03-13-6, LOV-2003-12-19-124, LOV-1982-11-19-66, LOV-2000-11-24-82, LOV-1974-05-31-17
Kunngjort11.11.2010   kl. 15.45
KorttittelForskrift om VA-abonnementsvilkår, Rygge

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rygge kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

I

Rygge kommunestyre har vedtatt det nye regelverket for vann- og kloakk. Dette er standardvilkår som er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Opplysninger om forskriften og sanitærreglementet ligger på Rygge kommunes hjemmeside: www.rygge.kommune.no.

II

Forskriften gjelder fra 1. januar 2010.