Forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall mv. og for gebyr av denne tjenesten, Ørland kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-17-1913
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse17.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-16
Gjelder forØrland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort29.09.2011   kl. 15.55
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Ørland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ørland kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), kap. 5, 10 og 1.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

Mål for avfallssektoren

Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk, og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunen.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall og hjemmekompostering av våtorganisk avfall for de områder som kommunen bestemmer skal omfattes av den kommunale renovasjon. Videre kan enkelte områder fritas fra den kommunale renovasjon når særlige grunner foreligger. Forskriftene omfatter også avfallsgebyr.

§ 2.Definisjoner 

Med avfall forstås (jf. forurensningslovens § 27), kasserte, løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus osv. Om en bolig skal defineres som en privat husholdning, avhenger av om boligen i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell. Dette vil ikke bare omfatte vanlige boligeiendommer, men også f.eks. fritidsboliger og andre eiendommer hvor bofunksjonen er det sentrale. En grense må likevel trekkes mot hoteller og pleieinstitusjoner, hvor hvile og matstell gis som en del av en virksomhet, med høy grad av fellestjenester. Avfall fra slike institusjoner må anses som næringsavfall. 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. I tvilstilfeller avgjør kommunen i første omgang hva som skal regnes som husholdningsavfall. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse og/eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og/eller dyr. 

Med abonnent menes eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer. 

Som husholdningsabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC. Et husholdningsabonnement defineres gjennom kommunens reguleringsplan/arealdelplan som boligformål. jf. plan- og bygningslovens § 25. 

Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom, herunder campinghytter og campingvogner innenfor godkjente plasser, hvor det ikke er fast helårig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell. 

Med oppsamlingsenhet for avfall menes container eller beholder. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. 

Med hentested menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Med kildesortering menes inndeling av avfall i ulike kategorier og/eller komponenter etter hvert som det oppstår. Avfallet legges deretter i ulike oppsamlingsenheter, én for hver kategori/komponent. 

Med returpunkt menes lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, f.eks. glass, tekstiler osv. 

Med gjenbruksstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall. Gjenbruksstasjonene er som regel betjent. 

Med hentesystem menes et kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig. 

Med bringesystem menes et kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. et returpunkt eller en gjenbruksstasjon. 

Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av husholdnings- og næringsavfall og leveres til forbrenningsanlegg, avfallsdeponi eller annen sluttbehandling. 

Med våtorganisk avfall forstås lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall, bleier og vått husholdningspapir. 

Med risikoavfall menes avfall som av helsemessige årsaker krever særskilt håndtering, som smitteførende avfall, blodige bandasjemateriell, sprøytespisser og andre skarpe gjenstander, og cystostaticaavfall (operasjonsklær og hansker).

§ 3.Unntak for visse typer avfall

Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteordningen for husholdningsavfall uten at det er fattet spesielt vedtak om dette.

Giftig og miljøfarlig avfall fra husholdninger omfattes ikke av denne forskriften. Videre gjelder at flytende avfall, større metallstykker, risikoavfall, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, asbest, eksplosivt eller selvantennelig avfall ikke kan legges i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe slikt avfall til godkjent mottaksanlegg.

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

For de fleste avfallstyper som ikke omfattes av den tvungne avfallsordningen, tilbyr kommunen mottak på gjenbruksstasjon. Kommunen kan også, der dette er hensiktsmessig, tilby egen innsamling av næringsavfall m.v. som faller utenfor den kommunale innsamlingen.

§ 4.Avgiftsplikt

I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse over 30 m² , av ordningen med tvungen innsamling og er dermed avgiftspliktig i henhold til denne forskrift. Avgiftsplikten omfatter også permanente oppsatte campingvogner.

Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst et boligabonnement. Avgiftsplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Boligeiendommer som har stått ubebodd i 6 md. eller mer kan etter søknad gis fritak i inntil 12 måneder. Eiendommen vil automatisk bli lagt inn med avgift fra neste årsskifte og det må ev. søkes på nytt om forlengelse av fritaket. Et eventuelt fritak fra ordningen trer i kraft fra søknadsdato, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Ev. omgjøring av boligeiendommer til fritidseiendommer, eller omvendt, må det søkes kommunen om tillatelse til. Avgiftsplikten følger eiendomstypen. Og eiendomstype er definert i reguleringsplanens/arealdelplanens formål for området.

Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

Fritidsbebyggelse omfattes i den grad kommunestyret selv bestemmer. Husholdningsavfall fra fritidsbebyggelse skal sorteres i den utstrekning kommunen bestemmer.

Som fritidsbebyggelse regnes også permanent oppsatt campingvogn, jf. § 2 og § 4. Med permanent menes her oppstilling på samme område i 4 måneder eller mer.

Kommunen skal med utgangspunkt i reguleringsbestemmelsene og i samarbeid med grunneier, bestemme hvor mange campingvogner som kommer inn under ordningen.

Campingvogn plassert på lagerplass blir ikke regnet som permanent oppstilt den tiden den står på lager, og det kan dokumenteres at den ikke er i bruk.

Som fritidsbebyggelse regnes også anneks o.l. som tilfredsstiller kriteriene i § 2 og § 4 og hvor avstanden til hovedhytta eller tunet er over 50 m.

Skogshusvær, jakthytter, seterbuer, o.l., som tilfredsstiller kriteriene i § 2 og § 4, vil også kunne regnes som fritidsbebyggelse.

Kapittel 2A. Kildesortering, gjenvinning og egenbehandling

§ 5.Kildesortering og gjenvinning

Kommunen kan ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte tilfelle, stille krav til den enkelte abonnent eller avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmetode for de ulike deler av husholdningsavfallet for å sikre en økonomisk, miljø- og ressursmessig best mulig håndtering og disponering av avfallet.

Kommunal innsamling gjelder alle eiendommer med fast bosetting og fritidseiendommer. De fraksjoner av husholdningsavfallet som ikke samles inn av kommunen, skal avfallsbesitter selv sørge for å transportere bort. Besitter av slikt avfall skal benytte godkjente gjenvinnings-/behandlingsanlegg.

Det er ikke tillatt å legge avfall utenom godkjente avfallsanlegg. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utenom godkjente anlegg, slik at det kan medføre fare for forurensning eller hygieniske ulemper for omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller legge husholdningsavfall o.l. i naturen.

Abonnenter som omfattes av tvungen kommunal avfallsordning plikter å kildesortere avfallet for de fraksjoner kommunen etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Kommunen definerer hvordan avfallet skal sorteres. Kommunen sørger for at avfallsfraksjoner hentes med den hyppighet som kommunen bestemmer.

Fraksjoner som omfattes av hentesystemet skal holdes adskilt og legges i egne oppsamlingsenheter som står hjemme hos hver abonnent.

Andre kildesorterte fraksjoner som ikke omfattes av hentesystemet skal bringes til returpunkt eller gjenbruksstasjon.

Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenheten hjemme hos abonnenten, kan leveres til godkjent kommunal gjenbruksstasjon.

§ 6.Kompostering m.m.

Abonnenter som har eget tilstrekkelig hageareal, som er egnet for bruk av kompost, kan inngå kontrakt med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Annen forskriftsmessig behandling av våtorganisk avfall, så som levering til eget gjødsellager, kan likestilles med hjemmekompostering.

Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene. Abonnenten må selv anskaffe beholder.

De abonnenter som tegner slik kontrakt får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger våtorganisk avfall i oppsamlingsenhetene.

Eventuelle anvisninger fra kommunene skal følges, og det vil bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres på en gjenbruksstasjon.

§ 7.Varmkompostbeholder og drift

Varmkompostbeholder må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i forskriftene.

Varmkompostbeholderen må være slik at komposteringen kan foregå uavhengig av årstidsvariasjonene. Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering.

Det komposterbare avfallet må være fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

§ 8.Fritidsbebyggelse

Kommunen kan bestemme at servicegraden på avfallsordningen for fritidsbebyggelse skal differensieres ut fra type område og bebyggelse.

Det skilles mellom servicegradene 1, 2, 3 og 4:

-Servicegrad 1 omfatter permanent oppstilte campinghytter og -vogner innenfor godkjente plasser.
-Servicegrad 2 omfatter frittliggende hytter som har bringeordning hvor avfallet leveres til felles hytteavfallscontainere.
-Servicegrad 3 omfatter hyttefelt hvor kommunen kan tilby én kildesorteringsløsning hvor abonnentene bringer de ulike fraksjonene til en felles oppsamlingsplass for hyttefeltet.
-Servicegrad 4 omfatter fritidseiendommer som kommunen kan bestemme, innenfor avgrensede områder med karakter av tettbebyggelse, skal ha samme sorteringsordning og gebyrdifferensiering som vanlige husholdningsabonnenter/fastboende. Andre fritidseiendommer kan også be om samme sorteringsordning som fastboende hvis det er gjennomførbart for kommunen.
§ 9.Egen behandling av avfall

Abonnenter som får tillatelse til å behandle sitt organiske avfall ved hjemmekompostering eller levering til annen avtaker, må innrette seg etter de til enhver tid fastlagte kommunale bestemmelser for dette.

Vedrørende brenning av avfall henvises til kommunehelsetjenesteloven og brann- og eksplosjonsvernloven.

§ 10.Avfall fra næringsvirksomhet

Næringsavfall omfattes ikke av tvungen kommunal avfallsordning, jf. forurensningslovens § 32. Slikt avfall skal bringes til lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg.

Avfallsbesitter må selv sørge for å bringe farlig avfall og næringsavfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent sluttbehandling.

§ 11.Krav til restavfall

Kommunen kan fastsette nærmere bestemmelser om emballering, oppsamling og innsamling av restavfall.

Kommunen kan også fastsette krav til restavfallets utsorteringsgrad og til tillegg i gebyret for manglende tilfredsstillelse av disse kravene.

Kapittel 2B. Oppsamlingsenheter

§ 12.Bruk av felles oppsamlingsenheter

Abonnenter kan henvises til å benytte felles oppsamlingsenheter som kommunen setter ut i et område eller på sentrale oppsamlingsstasjoner. Abonnenten plikter å påse at avfallsfraksjonene plasseres i riktige oppsamlingsenheter. Fraksjoner som ved lukt eller på annen måte kan virke skjemmende på omgivelsene, skal emballeres forsvarlig før plassering i oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene og ev. andre deler av anlegget skal forlates i lukket stand.

Avfall skal ikke legges utenfor oppsamlingsenhetene.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha kommunens samtykke.

§ 13.Abonnentens plikter

Abonnenter som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha nødvendige oppsamlingsenheter for forskjellige slag avfall.

Komposteringsbeholdere e.l. for behandling av organisk avfall regnes som oppsamlingsenhet.

Abonnenten skal påse at bruken og plassering av oppsamlingsenhetene skjer i samsvar med disse forskriftene eller utfyllende bestemmelser til disse.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles, sekker må kunne knyttes igjen og esker lukkes. Vekten må ikke overstige 25 kg. Skarpe gjenstander må pakkes godt inn. Keramikk, porselen, steintøy, ildfast glass o.l. er å regne som restavfall og skal ikke kastes i glasscontainer.

§ 14.Kommunens plikter

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften. Ellers kan avfall tas med mot den tilleggsavgiften som er fastsatt av kommunen.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra innsamling skal fjernes av renovatør.

Avfallet skal hentes etter gjeldende innsamlingsrutiner fastsatt av kommunen.

Ved endringer i innsamlingsrutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 15.Anskaffelse og utlevering

Kommunen besørger utlevering av oppsamlingsenhetene (unntatt komposteringsbeholdere). Abonnenten må sørge for vedlikehold av oppsamlingsenhetene.

Abonnenter som får tillatelse til å anskaffe komposteringsbeholdere, må dekke utgiftene til anskaffelse og vedlikehold selv.

Kommunen kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få oppsamlingsenheter, eller dersom oppsamlingsenhetene er ødelagte eller ikke tilfredsstiller kommunens krav.

Kommunen kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles beholdere. Kommunen kan også fastsette minimumsstørrelser for avfallsbeholdere. Abonnentene kan velge størrelse utover minimumsstørrelsen.

Utlevering av sekker eller annet utstyr til oppsamling av avfall skjer etter kommunens nærmere bestemmelser.

Kommunen kan gi nærmere regler om utlevering og tilbakelevering av utleverte sekker, eller om kjøp av ekstra sekker etc.

§ 16.Krav til oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og forøvrig ikke fører til lukt eller hygieniske ulemper. Kommunen bestemmer utformingen herunder hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes, hvor store de skal være, og det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha.

Dersom forholdene i/ved oppsamlingsenheten ikke er tilfredsstillende iht. denne forskriften kan kommunen iverksette tiltak, for abonnenten regning, slik at å forholdene blir tilfredsstillende.

§ 17.Plassering av oppsamlingsenhetene

Alle oppsamlingsenheter må plasseres på et plant underlag, og slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til annen sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen og det gis reduksjon i avfallsgebyret ved slik nabodeling. Størrelsen på oppsamlingsenhetene bestemmes av kommunen etter hvor mange som har inngått avtale om bruk av felles oppsamlingsenheter.

Oppsamlingsenheten kan maksimalt plasseres 30 meter fra kjørbar veg, målt fra vegkanten.

Grunnlaget for beregning av avfallsgebyrene tar utgangspunkt i 10 meter fra kjørbar veg. Ut over dette kan det beregnes et pristillegg opp til 30 meter fra kjørbar veg.

Kommunen kan ved skifte av innsamlingsutstyr fastsette nye krav til henteavstand.

Kommunen kan mot et pristillegg inngå avtale om å hente avfall ut over lengste ordinære henteavstand. Jf. § 19.

Enheten skal plasseres slik at renovatøren er sikret mot forulempinger fra husdyr. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres.

Vinterstid skal adkomsten være rydda og om nødvendig sandstrødd. Den som samler inn avfall på vegne av kommunen skal utføre tømmingen i tidsrommet mellom kl. 06.00–21.00.

Kapittel 2C. Adkomst og innsamling

§ 18.Krav til kjørbar veg

Veg som skal benyttes i fast ruteopplegg for innsamling av avfall skal være kjørbar.

Som kjørbar veg, regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn. Vurdering av kjørbarhet etc. baseres på Statens vegvesens kjøretøytype «L».

Kjørebredde/brøytebredde må være minimum 3,0 meter. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Ved bruk av privat veg har kommunen ikke ansvar for skader eller slitasje på vegen som skyldes vanlig trafikk for tømming.

§ 19.Innsamling og transport av avfall

Renovatør er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenhetene eller emballert på reglementert måte.

Avfallet hentes rutinemessig. Kommunen bestemmer hentehyppigheten for de forskjellige avfallsfraksjoner og restavfallet, herunder om innsamlingen bare skal foretas i visse deler av året, forskjellige innsamlingshyppigheter i forskjellige deler av kommunen eller forskjellige innsamlingshyppigheter hos forskjellige abonnenter.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Avfall som faller av under tømming må ryddes og medtas av renovatør.

Under transport må avfall sikres slik at det ikke faller av.

Ved bruk av privat veg har kommunen ikke ansvar for skader eller slitasje på vegen som skyldes vanlig trafikk for innsamling.

Kapittel 3. Gebyr, avgift og renter

§ 20.Renovasjonsgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale avfallsgebyr til kommunen. Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år.

Kommunestyret fastsetter differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

Gebyrdifferensieringen vil skje på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til transportveg.

Inntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter vekt, skal den mengdeavhengige delen av gebyret differensieres etter størrelsen på restavfallsbeholderen.

Kommunen gir husholdningsabonnentene valget mellom fire forskjellige størrelser på restavfallsbeholderen:

-Redusert abonnement (80 liter)
-Normalabonnement (140 liter)
-Utvidet abonnement (240 liter)
-Ekstra utvidet abonnement (360 liter)
-Avfallsgebyret for ett normalabonnement husholdning settes lik 100 %.
-Avfallsgebyret for ett redusert abonnement er 0,85 av ett normalabonnement.
-Avfallsgebyret for ett utvidet abonnement er 1,25 av ett normalabonnement.
-Avfallsgebyret for ett ekstra utvidet abonnement er 1,50 av ett normalabonnement.

Abonnenter som deler oppsamlingsenheter med nabo(er) innvilges hver en reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett normalabonnement husholdning.

-Boligabonnenter som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering m.m. innvilges en reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett normalabonnement husholdning.
-Boligabonnenter som har opprettet serviceavtale om utvidet henteavstand, betaler et hentetillegg på 10 % pr. 10 meter av ett normalabonnement. Lengste ordinære henteavstand er 30 meter, men i spesielle tilfeller kan maksimal utvidet henteavstand settes til 50 meter gangavstand.

Et normalabonnement for fritidshus er 35 % av et normalabonnement husholdning. Forøvrig vil gebyret for fritidsabonnenter bli fastsatt ut i fra den servicegraden kommunen tilbyr:

-Servicegrad 1 (campingvogner): Betaler 0,75 av gebyret for normalabonnement fritidshus.
-Servicegrad 2 (ordinære hytter): Normalabonnementet fritidshus settes til 100 %.
-Servicegrad 3 (hyttefelt med kildesortering): Betaler 1,25 av gebyret for normalabonnement fritidshus.
-Servicegrad 4 (fritidseiendommer i tettbebygd strøk): Betaler etter samme gebyrsatser som husholdningsabonnement, men med en reduksjon på alle gebyrer med 30 % i forhold normalabonnement husholdning.
§ 21.Renovasjonsavgifter

Gjenvinnbare fraksjoner av husholdningsavfall vil kunne leveres til returpunkt gratis. Ved levering av husholdningsavfall og næringsavfall til gjenbrukstorg, må det betales en avgift som er fastsatt av kommunen.

§ 22.Innkreving, renter, mv.

Avfallsgebyr med påløpne renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant jf. forurensningslovens § 34. Tilsvarende gjelder mht. inndriving av avfallsgebyr og renteplikt ved for sen betaling.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 23.Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tilligger kommunen, som kan delegere sin myndighet til Fosen Renovasjon IKS, med unntak av kommunestyrets myndighet etter § 4 om ev. omgjøring av boligeiendommer til fritidseiendommer, eller omvendt, samt om fritidsbebyggelse skal være tvunget eller ikke, samt § 19 plikt til å fastsette avfallsgebyr.

§ 24.Klage

Enkeltvedtak som er fattet etter delegert myndighet med hjemmel i disse forskrifter, kan påklages til Fosen Renovasjon IKS sitt styre/klagenemnd.

§ 25.Sanksjoner og straff

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra kommunen om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle hygieniske problemer kan kommunen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Tilsvarende tiltak som beskrevet i foregående ledd, kan også tas i bruk for situasjoner med oppsamlingsenheter som er overfylte, for tunge, feilaktig plassert, eller på annen måte i strid med bestemmelsene i denne forskrift.

Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79.

§ 26.Forhold til helseforskrifter

All avfallshåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Den lokale helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 27.Ikrafttredelse

Denne forskriften er gjeldende fra vedtaksdato i kommunestyret, og erstatter da tidligere kommunal forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, datert 16. desember 2004.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.