Forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker mv. og for gebyr av denne tjenesten, Ørland kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-17-1914
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse17.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-16
Gjelder forØrland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort29.09.2011   kl. 15.55
KorttittelForskrift om slamtømming, Ørland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ørland kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk, og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av slamavfall i kommunen.

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder tømming, transport og behandling av slam fra oppsamlingsenheter fra de områder som omfattes av kommunens slamtømmeordning.

Forskriften fastsetter regler for tømming av oppsamlingsenhet for sanitært avløpsvann og slam.

Forskriften fastsetter retningslinjer for slamavgift. Kommunen fastsetter slamavgiftens størrelse.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av disse forskriftene.

§ 2.Definisjoner 

Med slam forstås innholdet fra renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. (jf. forurensningslovens § 26 kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

Med abonnent menes eier eller fester av eiendom som omfattes av ordningen etter disse bestemmelser. Eiendom er definert med eget matrikkelnummer. 

Som boligabonnement regnes bebodd eiendom, leilighet m.m. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC. 

Som fritidsabonnement regnes bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårig bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell. 

Med oppsamlingsenhet for slam menes slamavskiller, tett tank, privet eller andre samlekummer. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. 

Med hentested menes her stedet der oppsamlingsenhet står.

§ 3.Tvungen ordning med tømming av slam

Kommunen skal tømme oppsamlingsenhet som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for tømming av oppsamlingsenhetene.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra ordningen.

Kommunen skal registrere abonnenter, registrere hver oppsamlingsenhets volum, fastsette slamanleggets avgiftsgruppe og tømmehyppighet samt fastsette og innkreve avgift. Kommunen krever inn avgift for tømming utenfor tur.

Kap. 2. Tømming av slam fra oppsamlingsenhet

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming til en hver tid i sommerhalvåret (når det er snøfritt).

Den som tømmer anlegg har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Ved nødtømming på vinteren må all snø ved og på oppsamlingsenheten være fjernet og vegen fram må være brøytet.

§ 5.Kommunens plikter

Den som samler inn slam er bare pliktig til å ta med slam som er i godkjente oppsamlingsenheter, og hvor abonnenten forøvrig har oppfylt de krav han er pålagt gjennom forskriften.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht. støy, støv, lukt o.l. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av entreprenør.

Slammet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner fastsatt av kommunen.

Ved endringer i tømmerutiner og andre forhold i kommunal slamordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

§ 6.Tømmehyppighet

Kommunen kan varsle om når tømming vil finne sted, men i henhold abonnentens plikter skal anlegget være tilgjengelig for tømming til en hver tid i sommerhalvåret (når det er snøfritt). For eiendommer med fast bosetting og med oppsamlingsenhet minst dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48, skal denne tømmes hvert 2. år.

For eiendommer med fritidsbebyggelse og med oppsamlingsenhet minst dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48, skal denne tømmes hvert 4. år.

For eiendommer med oppsamlingsenhet som ikke tilfredsstiller minstekravet i VA-miljøblad nr. 48, skal disse på eiendommer med fast bosetting tømmes hvert år og på eiendommer for fritidsbebyggelse, tømmes hvert 2. år.

Tette tanker tømmes minimum hvert år, eller oftere ved behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Boligeiendommer som er ubebodd i 6 mnd. eller mer kan etter søknad gis fritak fra ordningen i inntil 12 måneder. Eiendommen vil automatisk bli lagt inn med avgift fra neste årsskifte og det må ev. søkes på nytt om forlengelse av fritaket.

Abonnenter som har behov for tømming utenfor tur/ekstra tømminger kan mot avgift rekvirere dette hos kommunen med en ukes varsel. Ekstratømming er definert i § 11, tillegg 1.

Abonnenter som har behov for nødtømming kan mot avgift rekvirere dette hos kommunen. Nødtømming er definert i § 11, tillegg 2.

§ 7.Krav til kjørbar veg

Veg som skal benyttes i fast ruteopplegg for innsamling av slam skal være kjørbar.

Som kjørbar veg, regnes veg som har kurvatur, stigningsforhold (ikke brattere enn 1:7), snuplass og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.

Kjørebredde/brøytebredde må være minimum 3,0 meter. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter.

Ved vanskelig adkomst, eller ved bruk av slangelengder over 40 m, eller med så stor høydeforskjell fra kjøretøy og slamavskiller at slammet ikke kan suges opp, kreves ekstra tillegg, jf. kap. 3.

Ved bruk av privat veg har kommunen ikke ansvar for skader eller slitasje på vegen som skyldes vanlig trafikk for tømming.

§ 8.Innsamling og transport av slam

Slammet hentes rutinemessig. Kommunen bestemmer hentehyppigheten for de forskjellige tanktypene, herunder om innsamlingen bare skal foretas i visse deler av året, forskjellige innsamlingshyppigheter i forskjellige deler av kommunen eller forskjellige innsamlingshyppigheter hos forskjellige abonnenter.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy.

Nye oppsamlingsenheter skal plasseres slik at den som skal hente slammet er sikret mot forulempinger fra husdyr samt at kravene i § 6 tilfredsstilles. Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer entreprenørens arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan kommunen kreve at enheten omplasseres/utbedres.

Tømming av oppsamlingsenheter hvor en fast tømmerutine ikke kan fastsettes eller hvor oppsamlingsenhet tilfeldig må tømmes, betraktes som tømming utenfor tur. Slik tømming må på eget initiativ meldes til renovasjonsanlegget. For tømming av slamanlegg utenfor tur beregnes en tilleggsavgift, jf. kap. 3

Kap. 3. Gebyr, avgifter og renter

§ 9.Slamgebyr

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i disse forskrifter skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret hvert år.

Kommunestyret fastsetter ev. differensierte gebyrsatser.

§ 10.Avgiftssystem

Kommunestyret fastsetter og regulerer de årlige gebyrsatser på grunnlag av følgende:

En pris for oppmøte (O) og en pris pr. kbm (k). Det er oppmøtepris og pris for 1 kbm. slam som blir de gebyrsatsene kommunestyret skal bestemme hvert år. Samt pris for tømming av tette tanker. Det blir utsendt et årlig gebyr uavhengig av hvor ofte tanken tømmes.

§ 11.Avgiftsberegning

Gebyrer beregnes ut fra oppmøtepris (O) tankens størrelse (T) og tømmehyppighet.

Tømmehyppigheten (A) bestemmes etter bruk og størrelse på oppsamlingsenheten og for tømming hvert år er A=1, hvert annet år A=0,5 og hvert fjerde år A=0,25 og disse faktorene legges inn i beregningen av det årlige gebyret.

OppmøteAntall tømTankstørrelsePris pr. kbmOrdinært gebyr=Årlig gebyr =
OATk(O+T*k)(O+T*k)* A.

Minsteavgift for fritidsbolig beregnes ut fra tømming av en 2 m³ tank.

Minsteavgift for helårsbolig beregnes ut fra tømming av en 4 m4 tank. 

Tillegg 1

For tømming av oppsamlingsenhet utenfor tur betales ordinært gebyr pluss ett tillegg på 50 %. 

Tillegg 2

For nødtømming1 av oppsamlingsenhet betales ordinært gebyr pluss ett tillegg på 130 %.

1tømming som må foretas umiddelbart på grunn av tette avløp, overfylt oppsamlingsenhet eller andre spesielle forhold.
 

Tillegg 3

For oppmøte uten å få utført tømming må det betales O x 1,2. Hvis det på grunn av manglende utbedringer ikke lar seg gjøre å tømme tanken ved gjentagende forsøk, må abonnenten betale som om tanken ble tømt. Oppsamlingsenheter som av forskjellige årsaker ikke blir tømt iht. ordinær tømmefrekvens (jf. § 5), vil automatisk bli lagt inn på neste års tømmerute. 

Tillegg 4

For anlegg som krever ekstraordinære tiltak så som tømming av tette tanker og tømming med eget utstyr som traktor og pumpe, slangelengder ut over 40 meter, eller andre forhold, vil det bli innkrevd gebyr etter medgått tid.

§ 12.Innkreving renter

Forfalte gebyr er sikret med lovpant i eiendom etter panteloven, § 6-1.

Gebyret kan kreves inn etter reglene om innkreving av skatt.

Vedr. renteplikt ved for sen betaling eller ved tilbakebetaling av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tilligger kommunen, som kan delegere sin myndighet til annen instans med unntak av kommunestyrets myndighet til å fastsette gebyr etter § 8 og § 9, § 15 om sanksjoner og straff samt § 16 om omgjøring av boligeiendommer til fritidseiendommer.

§ 14.Klage

Enkeltvedtak som er fattet etter delegert myndighet med hjemmel i disse forskrifter, kan påklages til klagenemda i kommunen eller ev. felles klagenemnd for flere kommuner.

§ 15.Sanksjoner og straff

Kommunen kan pålegge den enkelte abonnent å utbedre oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig god behandling av slammet eller for å hindre at det oppstår unødige utslipp.

Overtredelse av denne forskrift kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79.

§ 16.Omgjøring av boligeiendommer til fritidseiendommer ev. omvendt

Ved omgjøring av boligeiendommer til fritidseiendommer, eller omvendt, må det søkes kommunen om tillatelse. Avgiftsplikten følger eiendomstypen.

§ 17.Forhold til helseforskrifter

All slamhåndtering med tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den lokale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskriften er gjeldende fra vedtaksdato i kommunestyret, og erstatter da tidligere kommunal forskrift 16. desember 20041 for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privèt, tette tanker m.v.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.