Forskrift om utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning i månedene desember, januar og februar, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-17-1920
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnillfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§35, FOR-2009-06-26-864-§18
Kunngjort12.12.2013   kl. 15.00
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Snillfjord

Hjemmel: Fastsatt av Snillfjord kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 35 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18.

§ 1.Formål

Som følge av snø- og værforhold vinterstid kan gjennomføring av oppmålingsforretning være vanskelig å få gjennomført. Det er derfor et behov for å utvide kommunens frist for å utstede matrikkelbrev for saker som skulle vært gjennomført i disse månedene.

§ 2.Utvidet behandlingstid

For matrikkelsaker som krever at oppmålingsforretning gjennomføres, unntas månedene desember, januar og februar fra beregning av behandlingstid, jf. § 18 i forskrift om eiendomsregistrering.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2010.