Forskrift for unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Karlsøy kommune, Troms

DatoFOR-2009-12-17-1921
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse20.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101-§35
Kunngjort20.02.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Karlsøy

Hjemmel: Fastsatt av Karlsøy kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 35 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger er vinterstengt etter 15. mai, løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.