Follo politidistrikt - organisering av polititjenesten - prøveordning, Akershus og Østfold

DatoFOR-2009-12-18-1626
PublisertII 2009 hefte 6
IkrafttredelseJustis- og politidepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus og Østfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
KorttittelFollo politidistrikt - prøveordning

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2009 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. 

På bakgrunn av tidligere føringer fra Stortinget og forutgående prosess, foreslår en derfor å gjøre følgende grensereguleringer i Follo politidistrikt:

13 geografisk enheter i Follo politidistrikt nedlegges og det opprettes to nye politistasjonsdistrikter i Follo politidistrikt, Indre Østfold politistasjonsdistrikt og Follo politistasjonsdistrikt.

Askim politistasjonsdistrikt, Eidsberg lensmannsdistrikt, Trøgstad lensmannsdistrikt, Skiptvet lensmannsdistrikt, Spydeberg lensmannsdistrikt og Hobøl lensmannsdistrikt slås sammen til ett politistasjonsdistrikt med sivile rettspleieoppgaver. Det nye politistasjonsdistriktet benevnes «Indre Østfold politistasjonsdistrikt.» Administrasjonsstedet legges til Askim med et avdelingskontor i Eidsberg (felles ledelse). Det nye politistasjonsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for følgende kommuner: Askim, Eidsberg, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl.

Ski politistasjonsdistrikt, Oppegård lensmannsdistrikt, Enebakk lensmannsdistrikt, Nesodden lensmannsdistrikt, Frogn lensmannsdistrikt, Ås lensmannsdistrikt og Vestby lensmannsdistrikt slås sammen til ett politistasjonsdistrikt med sivile rettspleieoppgaver. Det nye politistasjonsdistriktet benevnes «Follo politistasjonsdistrikt». Administrasjonsstedet legges til Ski kommune. Det nye politistasjonsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for følgende kommuner: Ski, Oppegård, Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås og Vestby.

Som følge av beliggenhet i regionen sammenholdt med dagens struktur for kollektivtransport, kan det for befolkningen i Nesodden og Enebakk kommuner være noe tungvint å reise mellom Enebakk og Ski og mellom Nesodden og Ski. Det kan derfor være grunnlag for å vurdere en politipost eller deltakelse i et offentlig servicekontor lokalisert i Nesodden og Enebakk kommuner.

Det legges opp til at prøveordningen skal gjelde i tre år fra oppstart. Det skal gjennomføres en bred evaluering av ordningen innen 1. juli 2012. Det er derfor viktig at nyorganiseringen prøves ut i sin helhet og at distriktets to enheter sees i sammenheng. Det er også viktig at evalueringen av prøveordningen i Follo også sees i sammenheng med evalueringen av prøveordningen i Hordaland.