Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Tolga kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-01-11-55
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse28.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolga kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort28.01.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Tolga

Hjemmel: Fastsatt av Tolga kommunestyre 11. januar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 1. juni.

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinter-/vårstengt etter 1. juni, løper ikke fristen før vegen er åpnet etter dette.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.