Forskrift om at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning ikke løper i en bestemt periode om vinteren, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2010-01-25-57
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse28.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort28.01.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Nittedal

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 25. januar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å utsette fristen for gjennomføring og matrikkelføring av oppmålingsforretninger i en bestemt periode om vinteren.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen.

§ 3.Når fristen ikke løper

Fristen på 16 uker til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning, etter mottatt rekvisisjon, løper ikke i perioden 1. november til 30. april. Dette er ikke til hinder for at kommunen kan gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger også i denne perioden, dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.