Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Songdalen kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-01-27-83
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSongdalen kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskr om gebyr for feiing og tilsyn, Songdalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Songdalen kommunestyre 27. januar 2010 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28.

I

§ 1.Hjemmel

Denne forskrift er vedtatt av Songdalen kommunestyre i møte 27. januar 2010, med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Forskriften erstatter (ev.) tidligere forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feiing og tilsyn utføres av Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR). Brannsjefen i KBR er delegert kommunens myndighet etter loven.

§ 2.Virkeområde

Avgift om tilsyn og feiing er innført for alle bygninger med skorstein/fyringsanlegg. Fritidsboliger er unntatt.

§ 3.Hyppighet på feiing og tilsyn

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang (behovsprøvd feiing). Der hvor behovet ikke tilsier noe annet vil:

-feiing utføres minimum - én - 1 gang hvert fjerde år.
-tilsyn utføres minimum - én - 1 gang hvert fjerde år.
§ 4.Avgift for tilsyn og feiing

Årsavgift for feiing og tilsyn fastsettes av kommunestyret.

Avgiften beregnes etter KBRs gjennomsnittlige totalutgifter for feie- og tilsynstjenesten over en fireårsperiode.

Tjenesten skal innbefatte tjenester beskrevet i § 3.

Avgiften beregnes etter følgende:

-Avgift pr. boenhet (leilighet/enebolig) som har ildsted tilknyttet skorsteinsløp, skal pr. år være kr. A. Som boenhet regnes boenhet i sameier eller borettslag. Enebolig med hybel/kjellerleilighet regnes som en boenhet.
-Andre oppdrag som feieren kan utføre dersom kapasitet er ledig:
-Feiing av større fabrikkpiper.
-Feiing av sentralkjeler.
-Feiing av fyringsanlegg i bygninger hvor det ikke er gitt egne bestemmelser om at det skal feies, f.eks. i fritidsboliger.
-Fjerning av blanksot/fresing av skorsteinsløp.

Slike oppdrag utføres etter regning av KBR.

§ 6.Innkreving

Avgift jf. § 4, pkt. 1, innkreves av kommunen 4 ganger pr. år og forfaller 25. februar, 25. mai, 25. august og 25. desember. Feieavgiften med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1.

§ 7.Fritak for avgift

Avgiftsplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing, eller det enkelte tilsynet er gjennomført, men gjelder for feierperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted.

Fritak for avgift kan gis for boliger med ildsted som ikke er i bruk.

Tilfredsstillende sikring mot bruk må være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen. Dette skal skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i skorsteinen.

Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiertjenesten om at fyringsanlegget ikke er i bruk, samt å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes for oppvarming (som nevnt over).

§ 8.Klager

Klage på vedtak i forbindelse med disse vedtekter avgjøres av kommunestyret, eller nemnd oppnevnt av kommunestyret.

Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er gjort (§ 28 og § 29 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.