Forskrift om unntak fra tidsfrister som krever oppmålingsforretning, Elverum kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-01-27-84
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Elverum

Hjemmel: Fastsatt av Elverum kommunestyre 27. januar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). 

Med hjemmel i matrikkelforskriften 26. juni 2009 nr. 864 § 18 tredje ledd siste punktum vedtas at den frist på 16 ukers behandlingstid som er fastsatt i samme forskrifts § 18 ikke skal løpe i Elverum kommune i perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 31. mars grunnet klimatiske forhold.