Forskrift om utsettelse av gjennomføringsfrist for matrikkelforretninger, Rana kommune, Nordland

DatoFOR-2010-02-02-122
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse11.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om oppmålingsfrist, Rana

Hjemmel: Fastsatt av Rana kommunestyre 2. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Forskriften gjelder innføring av unntaksperiode for tidsfrister etter matrikkellovens § 18 (1) og i fastsatt periode vil tidsfrist etter matrikkelforskriften ikke løpe.
§ 2.I perioden fra 1. oktober til 15. juni kan det fattes vedtak om utsettelse av frist for gjennomføring av matrikkelforretninger med krav om oppmåling, når de klimatiske forhold mht. snø, tele og fremkommelighet tilsier dette.
§ 3.For tilsvarende forretninger i områder som er underlagt ferdselsrestriksjoner med hjemmel i lov eller forskrift, kan vedtak om fristutsettelse fattes for de perioder ferdselsrestriksjonene gjelder uavhengig av klimatiske forhold (f.eks. i reinbeiteområder, naturreservat, verneområder m.m.).
§ 4.Kommunens oppmålingsmyndighet fatter vedtak om utsatt frist i denne perioden ut fra omsøkte forretnings beliggenhet og kjente lokalklimatiske forhold. Matrikkellovens bestemmelser om gjennomføringsfrist løper ikke i den perioden vedtaket om utsettelse gjelder.
§ 5.Oppmålingsmyndighetens avgjørelse om utsettelse av fristen jf. § 1 og § 2 kan ikke påklages. Dersom rekvirent kan dokumentere at den vurdering som er gjort i forbindelse med vedtaket er feil kan rekvirent be om at oppmålingsmyndigheten gjør en ny vurdering ut fra nye, dokumenterte opplysninger.
§ 6.Ved vedtak om utsettelse av oppmålings- og matrikkelforretning med hjemmel i denne forskrift skal rekvirenten underrettes om vedtaket, begrunnelsen for vedtaket og, om mulig, en angivelse av når oppmålingsforretningen kan forventes gjennomført.

Rekvirent skal også underrettes om muligheten til å søke om matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning etter matrikkelforskriftens § 25 (jf. matrikkellovens § 6) og gebyrer tilknyttet dette.