Forskrift om unntak fra tidsfrister ved oppmålingsforretning, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2010-02-04-364
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse18.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort18.03.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om oppmålingsfrister, Nesodden

Hjemmel: Fastsatt av Nesodden kommunestyre 4. februar 2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen.

§ 3.Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. desember til 1. april. Kommunen skal uten unødig opphold allikevel gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretning også innenfor denne perioden dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt etter 1. april løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.