Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Stokke kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-02-08-132
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om oljeholdig mv. avløpsvann, Stokke

Hjemmel: Fastsatt av Stokke kommunestyre 8. februar 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A.

§ 1.Formål

Formålet er å separere olje, fett og industrielt utslipp fra avløpsvann slik at dette ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften er utarbeidet for å få en ensartet saksbehandling og for å sette tydelige krav til påslipp til kommunalt avløpsnett.

§ 2.Definisjoner
a)Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann
b)Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.
c)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
d)Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat.
e)Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
f)Industrielt avløpsvann: avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Det industrielle avløpsvannet kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann).
g)Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
§ 3.Virkeområde
3.1. Oljeutskillere

For utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder forskrift om begrensning av forurensning, kap. 15 § 15-1.

Virksomheter som ikke nevnes i forskrift om begrensning av forurensning, kap. 15 § 15-1, men som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften.

3.2. Fettutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter med påslipp av fettholdig avløpsvann som f.eks.:

-Restauranter
-Kafeer/konditorier
-Catering/ ferdigmatprodusenter
-Gatekjøkken/kiosker
-Hamburgerbarer
-Kantiner
-Slakterier
-Margarin- og matoljeindustri
-Kjøttforedlingsbedrifter
-Hermetikkindustri
-Bakerier
-Meierier
-Friteringsindustri
-Røkerier
-Matbutikker med steke-/grillavdelinger.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som er ikke nevnt her, men har påslipp av fettholdig avløpsvann. Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett må ikke ledes til utskilleren. Frityrfett må samles opp og leveres til godkjent mottak.

3.3. Påslipp av industrielt avløpsvann

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av industrielt avløpsvann (jf. definisjon ovenfor).

§ 4.Generelle bestemmelser
4.1. Krav om tillatelse

For utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder forskrift om begrensning av forurensning, kap. 15 § 15-3.

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp av avløpsvann som nevnt i 3.1, 3.2 og 3.3 til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Ingen kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig (>25 %) uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

4.2. Søknad om tillatelse

For utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder forskrift om begrensning av forurensning, kap. 15 § 15-4.

4.3. Behandling av søknad

For utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder forskrift om begrensning av forurensning, kap. 15 § 15-5.

§ 5.Krav til olje-, fettholdig og/eller påslipp av industrielt avløpsvann

Olje-, fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann som føres til kommunalt nett skal overholde disse kravene:

Parametere oljeutskiller* og industrielt avløpsvannGrenseverdier***
Temperatur ut fra oljeutskiller≤ 45° C
pH6-9,5
Olje≤ 50 mg/l
Organisk stoff, KOF≤ 600 mg/l
Bly, Pb≤ 50 μg/l
Kadmium, Cd≤ 5 μg/l
Krom, Cr≤ 50 μg/l
Kvikksølv, Hg≤ 2 μg/l
Nikkel, Ni≤ 50 μg/l
Kobber, Cu≤ 200 μg/l
Sink, Zn≤ 500 μg/l
Sølv, (Ag)≤ 50 μg/l
Cyanid≤ 500 μg/l
Klorid, Cl-≤ 1000 mg/l
Sulfat, SO4 2-≤ 500 mg/l
Parametere fettutskiller**Grenseverdier***
Temperatur fra fettutskiller≤ 30° C
pH6-9,5
Organisk stoff, KOF≤ 600 mg/l
*Parametere for prøver og analyser fra oljeutskillere: temperatur, pH, olje og KOF.
**Parametere for prøver og analyser fra fettutskillere: temperatur, pH og KOF.
***Grenseverdiene gjelder fra avløpsvann tatt fra/ved utløpet av utskillere/prøvetakingskummer og før påslipp til kommunalt avløpsnett.
§ 6.Dimensjonering og utførelse

Avløp fra utskillere knyttes til separat spillvannsnett. Det er forbudt å drive med virksomhet som fører olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunens overvannssystem.

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via utskillere.

Fettutskilleren skal dimensjoneres ut i fra avløpsvannets mengde og beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal dimensjonerende vannføring. Fettutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til NS-EN-1825-1 og NS-EN-1825-2.

Fettutskilleren må ha enkel adkomst for tømming og vedlikehold.

Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007, og NS-EN-858-1 og 2 skal legges til grunn for dimensjonering og utførelse av oljeutskilleranlegg.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra dimensjoneringskravene.

§ 7.Krav vedrørende prøvetaking og analyser

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver av påslippet. Dette gjelder uansett hvilken renseløsning som benyttes. Det stilles krav om prøvetakingskum på alle nye renseinnretninger.

Kummen(e) skal til enhver tid være tilgjengelig for driftspersonell fra Stokke kommune, således må den (de) anlegges utendørs på lett tilgjengelig sted som ikke krever nøkkel.

Den ansvarlige for utskiller/renseanlegg plikter å gjennomføre målinger for å dokumentere påslippet til kommunalt nett.

Det skal tas ut minimum 1 vannprøve pr. år, dvs. hvert år, fra utløpet av utskilleren.

Prøvetaking og konservering skal utføres etter «NS-ISO-5667-10: Vannundersøkelse. Prøvetaking del 10: veiledning i prøvetaking av avløpsvann». Alternativt etter anerkjente metoder. Prøvetaking fra oljeutskiller skal også tilfredsstille Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007.

Prøvene skal tas som vannmengdeproporsjonale stikkprøver. Det stilles krav om at alle prøver som tas skal så langt det er mulig være representative for den perioden prøven tas.

For analysemetode for oljeutskilleranlegg skal Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007, og NS-EN-858-1 og 2 prioriteres. For øvrig skal analysemetoden nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften benyttes, alternativt analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11.

Analyser skal utføres ved akkreditert laboratorium.

Kommunen kan ved enkeltvedtak sette andre krav, eller etter søknad gi dispensasjon fra prøvetakings og analysekravet.

§ 8.Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon
8.1. Drift

For å sikre en profesjonell og stabil drift av renseenheten skal den ansvarlige inngå serviceavtale med en uavhengig instans/firma som skal godkjennes av kommunen. Firmaer som kan inngå serviceavtaler skal dokumentere teoretisk og praktisk kompetanse rundt regelverk/veiledninger, prøvetaking og drift.

Firmaet skal stå for utførelse av service/driftskontrollen og prøvetaking av anlegget minst en gang i året. Stokke kommune skal ha kopi av avtalen.

For oljeutskilleranlegg skal Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg nr. 156/2007, NS-EN-858-1 og NS-EN-858-2 legges til grunn.

For fettutskilleren skal NS-EN-1825-1 og NS-EN-1825-2 legges til grunn. Service av fettutskilleranlegg skal minst bestå av fullstendig tømming av alle avskillervolum, grundig rengjøring med varmt vann under trykk, ettersyn og vedlikehold av alle overflater, skraper, pumper, ventiler, alarmer, sensorer osv. og prøvetaking.

Firma som utfører service og tar prøver kan være to forskjellige. Begge skal godkjennes av kommunen.

8.2. Vedlikehold

Riktig drift og rutinemessig tømming er avgjørende for utskillerens effekt.

Norsk Vanns (tidligere Norvar) veiledning for oljeutskilleranlegg, nr. 156/2007 skal legges til grunn for tømming og vedlikehold av oljeutskilleranlegg.

Fettutskilleren skal tømmes så ofte at den fyller sin funksjon, det vil som regel si tømming før fettlaget utgjør 25 % av volumet i tanken. Minimumskrav for tømming er 2 ganger pr. år. Etter hver tømming spyles avskilleren ren.

Minst en gang pr. år skal utskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle overflater inspiseres og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur osv.

Firma som er ansvarlig for service/driftskontroll, foretar vurdering for når fettavskilleren skal tømmes.

Den ansvarlige for virksomheten er forpliktet for å jevnlig gjennomføre egenvurderinger iht. redusering av forurensinger i avløpsvannet som tilføres det offentlige nettet.

Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppighet. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet om tømming 2 ganger pr. år.

8.3. Dokumentasjon

Den ansvarlige for virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 1. februar for det forutgående år:

Dokumentasjon på utført service/driftskontroll som skal inneholde:

-Tømmerapport for olje-/fettutskiller som inneholder tømt volum inkl. dokumentasjon på at alle renseanleggets volumer er tømt.
-Analyserapporter for tatte vannprøver.
-Inspeksjonsrapport hvor hele renseenheten med eventuelle feil og mangler beskrives.
-Årsrapport med egen vurdering av påslippet, evt. med forslag til redusering av påslippet.

Det skal benyttes kommunens til enhver tid gjeldende rapporteringsskjemaer som kan fås hos Kommunalteknisk avdeling.

§ 9.Beredskap mot akutt forurensning og høye påslipp

Den ansvarlige for virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte påslipp til spillvannsnett og/eller overvannsnett.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet, og skal dokumenteres.

§ 10.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp til kommunens avløpsanlegg, skal kommunen straks varsles. Det skal gis opplysninger om hva som er sluppet på, tidspunkt for påslipp og hvor dette har skjedd, samt om påslippet er stanset. Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

Varsling skal skje til det enhver tid gjeldende vakttelefonnummer.

§ 11.Sanksjoner

Ved brudd på bestemmelsene i forskriften her kan kommunen benytte forurensningslovens virkemidler som blant annet tvangsmulkt og/eller bestille arbeidene utført for virksomhetens regning.

Dersom virksomhetens avløpsvann beviselig medfører skader eller merutgifter på kommunalt avløpsnett, vil kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

§ 12.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28, 2.ledd. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. mars 2010.