Forskrift for vass- og kloakkavgifter, Bø kommune, Telemark

DatoFOR-2010-02-08-412
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
EndrerFOR-1996-12-16-1409
Gjelder forBø kommune, Telemark
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3
Kunngjort25.03.2010   kl. 15.40
KorttittelForskrift om VA-avgifter, Bø

Heimel: Fastsett av Bø kommunestyre 8. februar 2010 med heimel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. 

Bø kommune har vedtatt forskrift for vass- og kloakkavgifter.

Forskrifta blir gjort gjeldande frå 1. juli 2010 og erstattar alle tidlegare forskrifter og gebyrregulativ vedkomande vass- og kloakkavgifter. Forskrifta blir lagt ut på Bø kommune si heimeside, www.bo.kommune.no.